50 مطلب آخر
وقف و خیرین : اساسنامه مجمع خیرین سلامت کشور

. . . . .  مجمع خيرين سلامت كشور به منظور فراهم آمدن امكان شناسايي و ساماندهي خيرين سلامت كشور و برنامه‌ريزي براي بهره‌گيري صحيح از كمكها، مشاركتهاي مردمي و هدايت كمكها به اولويت‌هاي ملي در حوزه سلامت طبق اين اساسنامه تشكيل مي‌شود كه به لحاظ رعايت اختصار در اين اساسنامه «مجمع» ناميده مي‌شود  . . . . .

متن کامل اساسنامه را ٬ با کلیک کردن بر روی  کلمهء   ادامهء متن    در پایین این کادر ٬  ملاحظه بفرمائید :

تحلیل ما

متن کامل

 اساسنامه مجمع خیرین سلامت کشور 

دين مقدس اسلام بعنوان مكتبي اجتماعي و انسان‌ساز اصل مشاركت و مسئوليت همگاني در پيشبرد اهداف اجتماعي را مبناي حركت جامعه بسوي تعالي شناخته است و باورهاي ديني و غيرت ملي مردم ايران در تاريخ افتخارآفرين اين سرزمين نيز همواره تكيه گاه و پشتيبان ستمديدگان ومحرومان باتوجه به رعايت اصول اخلاقي و انساني بوده است.
امروزه كليه كشورهاي دنيا بخصوص كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه آنچنان به اهميت بهداشت و سلامت واقفند كه جامعترين كمكهاي آنان در قالب مساعدتهاي بهداشتي و سالم­سازي محيط بشري در جهان سوم در زمره ارجح‌ترين تبليغات و فرآيندهاي آنان قرار مي‌گيرد.
كشور اسلامي ايران بعنوان پرچمدار اسلام ناب محمدي (ص) اهم وظايف دستگاههاي كشوري را در جهت حفظ و ارتقاء بهداشت قلمداد نموده وضمن عمل به تعاليم قرآني و ديني در زمينه بهداشت و سلامت پيشاهنگ علوم و فنون پيشگيري و علم پزشكي اجتماعي در محدوده خاورميانه مي‌باشد.
در همين راستا و نظر به لزوم تامين اجتماعي و بهداشت براي همه مردم ايران (اصل بيست و نهم قانون اساسي) و تامين نيازهاي اساسي از جمله بهداشت و درمان براي همه (اصل چهل و سوم قانون اساسي) و در راستاي تحقق جامعه ايراني برخوردار از سلامت، رفاه و تامين اجتماعي در سند چشم‌انداز بيست ساله جمهوري اسلامي ايران و به انگيزه تجلي مباني والاي انسان دوستي و با توجه به سنت مرضيه انبياي گرامي و ائمه اطهار(ع) و بهره‌گيري از توانمنديهاي مادي و معنوي خيرين و تشويق و ترغيب توانگران و نيك‌انديشان در گسترش امور بهداشت، درمان و آموزش پزشكي جامعه و گسترش كمي و كيفي فرهنگ خيريه سلامت و فرهنگ‌سازي براي مشاركت گسترده مردم در تامين نيازهاي بهداشتي و درمان و آموزش پزشكي با عنايت به اولويت‌ها و نيازهاي بهداشتي و درماني كشور و براي سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي به منظور هدايت اصولي و ساماندهي كمكها و مشاركت‌هاي مردمي و خيرين و ساير منابع مالي در دانشگاه هاي دولتي و تنظيم فعاليت موسسات خيريه سلامت كشور و رفع موانع موجود در تسهيل امر مشاركت خيرين در ارائه مشورت و كارشناسي لازم به ايشان و نيز در جهت جلب مشاركتهاي مردمي و جذب كمكهاي خيرين و واگذاري امر بهداشت و درمان به مردم به صورت غيرانتفاعي و عام‌المنفعه در مسير اجرايي شدن اصل 44 قانون اساسي و در راستاي تدابير انسان‌دوستانه مبني بر جلب مشاركتهاي همگاني در توسعه اجتماعي «مجمع خيرين سلامت كشور» تشكيل مي‌گردد.
 

كليات و اهداف

ماده 1

«مجمع خيرين سلامت كشور به منظور فراهم آمدن امكان شناسايي و ساماندهي خيرين سلامت كشور و برنامه‌ريزي براي بهره‌گيري صحيح از كمكها، مشاركتهاي مردمي و هدايت كمكها به اولويت‌هاي ملي در حوزه سلامت طبق اين اساسنامه تشكيل مي‌شود كه به لحاظ رعايت اختصار در اين اساسنامه «مجمع» ناميده مي‌شود.

ماده 2

كليه فعاليت‌هاي «مجمع» به استناد بند الف ماده 2 آيين نامه اصلاحي ثبت و تشكيلات و موسسات تجاري مصوب سال 1337 با اصلاحات بعدي، غيرسياسي و غيرانتفاعي بوده و با رعايت قوانين جمهوري اسلامي و دقيقاً طبق اين اساسنامه فعاليت خواهد نمود.

تبصره

«مجمع» داراي شخصيت حقوقي مستقل، غيردولتي و عام‌المنفعه است و منابع مالي آن عبارتند از: مشاركت‌هاي مردمي، موقوفات، صلح، ثلث، حبس، هبه، نذر، وصيت و غيره، كمكهاي دولتي و ساير منابع مالي داخلي و خارج از كشور.

ماده 3

مركز اصلي «مجمع» در مركز (تهران) است و در صورت لزوم مي‌تواند در مركز استانها و در خارج كشور شعبه، نمايندگي يا دفتر داير نمايد.

تبصره

شعب استاني مجمع، تحت عنوان «مجمع خيرين سلامت استان» در قالب شخصيت حقوقي «مجمع» و مواد اين اساسنامه و با استقلال در امور مالي (درآمد و هزينه) از خط مشي و سياست‌هاي كلي تشكيلات مجمع مركز تبعيت مي‌كند.

ماده 4

شرايط عضويت در «مجمع» عبارتند از:

1- خيرين (حقيقي يا حقوقي)

2- تابعيت جمهوري اسلامي ايران

3- التزام به قانون اساسي و نظام جمهوري اسلامي

4- اشتهار حرفه‌اي

5- عدم انجام فعاليتهاي حزبي و سياسي در قالب «مجمع»

6- پذيرش اساسنامه «مجمع» براي فعاليت

ماده 5

فعاليت «مجمع» از تاريخ تاسيس براي مدت «نامحدود» تشكيل مي‌گردد.

ماده 6

دارايي اوليه «مجمع» مبلغ ده ميليون ريال مي‌باشد كه توسط هيئت موسس تماماً پرداخت شده و در اختيار «مجمع» قرار گرفته است.

ماده 7

اهداف «مجمع» عبارتند از:

1- تلاش براي شناسايي و هدايت و جذب خيرين بخش سلامت در كشور.

2- برنامه‌ ريزي بمنظور تبليغات و فرهنگ‌سازي براي جذب خيرين و كمكهاي مردمي در جهت ارتقاء سلامت كشور.

3- احداث، تكميل، ترميم، تجهيز و همياري در امر مراكز بهداشتي و درماني كشور مورد تائيد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.

4- همياري در اداره، مددكاري و توسعه برنامه‌هاي مراكز آموزشي، درماني، تحقيقاتي و پژوهشي مورد تائيد.

5- ارتباط و تعامل با خيريه‌ها و سازمانهاي بين‌المللي در زمينه سلامت.

6- تلاش در جهت تامين منابع مالي از طريق: اخذ وام، كمكهاي دولتي و مردمي بويژه خيرين در داخل و خارج كشور و كمكهاي سازمان‌هاي بين‌المللي.

7- ارائه پيشنهاد در جهت تصويب قوانين و مقررات لازم براي تسهيل و تسريع در ارائه خدمات به موسسات بهداشتي و درماني دولتي و خيريه كشور بمنظور توسعه فعاليتهاي بهداشتي درماني و آموزشي و تحقيقاتي در سطح كشور.

8- تلاش در جهت ايجاد هماهنگي و وحدت رويه و حمايت معنوي و قانوني از فعاليتهاي موسسات خيريه در بخش سلامت كشور.

9- طراحي و پيگيري روش‌هاي تشويقي و تسهيلاتي در جهت كاهش هزينه‌هاي بالاسري اعم از ماليات، عوارض، انرژي و غيره براي موسسات خيريه بهداشتي درماني كشور.

10- ايجاد و ساماندهي مجمع خيرين استانها و مراكز بهداشتي درماني آموزشي كشور.

ماده 8

طرحها و برنامه‌ها و ساير اقداماتي كه در اساسنامه پيش‌بيني شده و بنحوي با وظايف يكي از وزارتخانه‌ها يا سازمانهاي دولتي ارتباط دارد. پس از هماهنگي لازم با وزارتخانه يا سازمان دولتي ذيربط به مرحله اجرا درخواهد آمد.

ماده 9

موسسان و وابستگان مجمع خيرين سلامت طبقات اول و دوم آنان و همچنين هيات امناء و مديران مجمع حق معامله با موسسه را ندارند.

ماده 10

موسسان و هيات امناء و هيات مديره حق هيچگونه برداشت و يا تخصيص از محل كمكها و هداياي دريافتي نقدي و غيرنقدي به مجمع را ندارند بطوريكه پس از انحلال، دارايي مجمع با نظرنمايندگان وزارت دارايي و سازمان اوقاف و امور خيريه و هيات امناء در اقرب با نيت بانيان مجمع به يكي از موسسات خيريه و عام‌المنفعه واگذار گردد.

اركان

ماده 11

اركان مجمع عبارتند از:

1- هيات موسس

2- هيات امناء (مجمع عمومي)

3- هيات مديره

4- مديرعامل

5- بازرسان

الف – هيات موسس

ماده 12

اعضاي هيات موسس 14 نفر بشرح ذيل مي‌باشد:

1- جناب آقاي سيدرضا نيري فرزند سيدمهدي 2- جناب آقاي دكتر محمدباقر اردشير لاريجاني فرزند ميرزاهاشم 3- حجت‌الاسلام والمسلمين حاج آقا مصطفي مرسلي فرزند علي 4- جناب آقاي مهندس نادر رياحي ساماني فرزند اسحاق 5- جناب آقاي دكتر اميدوار رضايي فرزند نجف 6- جناب آقاي سيدمحمد شيرزاي فرزند سيدرضا 7- جناب آقاي قاسم نوده فراهاني فرزند علي اصغر 8- جناب آقاي محمد آزاد فرزند كاظم 9- جناب آقاي غلامرضا بخشي زاده فرزند عباس 10- جناب آقاي سيدعباس پورهاشمي فرزند سيدجلال 11- جناب آقاي محمدتقي تصديق مقدم فرزند محمدعلي 12- جناب آقاي منصور قمشه فرزند مصطفي 13- جناب آقاي سعيد ستاري فرزند عباسعلي

ماده 13

هيئت موسس پس از تصويب و معرفي هيات امناء (مجمع عمومي) ديگر مسئوليتي در مجمع نخواهند داشت.

تبصره

اعضاي هيات موسس مي‌تواند از اعضاي هيات امناء (مجمع عمومي) باشند.

ب- هيات امناء (كه بمنزله مجمع عمومي خيرين سلامت كشور تلقي مي‌گردد)

ماده 14

هيات امناء (مجمع عمومي) با تركيب اشخاص حقيقي و حقوقي ذيل انتخاب مي‌شوند كه با تصويب هيات امناء قابل افزايش است:

1- جناب آقاي دكتر كامران باقري لنكراني فرزند منوچهر 2- جناب آقاي سيدرضا نيري فرزند سيدمهدي 3- ححت‌الاسلام و المسليمن حاج آقاي مصطفي مرسلي فرزند علي 4- جناب آقاي دكتر محمدباقر بهرامي فرزند علي داد 5- جناب آقاي دكتر اميدوار رضايي فرزند نجف 6- جناب آقاي دكترمحمد باقر اردشير لاريجاني فرزند ميرزاهاشم 7- جناب آقاي قاسم نوده فراهاني فرزند علي اصغر 8- سركار خانم دكتر فاطمه آليا فرزند اصغر 9- جناب آقاي محمد آزاد فرزند كاظم 10- جناب آقاي عباس شاكري فرزند محمدعلي 11- جناب آقاي سيدمجتبي قائم مقامي فرزند سيد ابوتراب 12- جناب آقاي غلامرضا بخشي زاده فرزند عباس 13- جناب آقاي دكتر حسن امين لو فرزند علي اكبر 14- جناب آقاي محمدمهدي خورسند نيا فرزند حسين 15- جناب آقاي سيدجلال دخانچي فرزند سيدعلي محمد 16- جناب آقاي حسين يزداني فرزند محمد 17- جناب آقاي ميرزازاده 18- جناب آقاي حسن ساده فرزند غلامحسين 19- جناب آقاي دكتر مرتضي جابري فرزند اسماعيل 20- جناب آقاي اسداله مرثقي فرزند محمد 21- جناب آقاي حسين ملكشاهي فرزند ابوالقاسم 22- جناب آقاي مهندس بيژن آذيش فرزند موسي 23- جناب آقاي مجيد رمضاني فرزند ابوالقاسم 24- جناب آقاي مهندس امير زاريان فرزند ترابعلي 25- جناب آقاي عباس معصومي فرزند علي 26- جناب آقاي هاشم سليمي آشتياني فرزند محمدعلي 27- جناب آقاي محمدرضا تيماج چي فرزند ابوالقاسم 28- جناب آقاي سيدمجتبي سجادي فرزند محمدباقر 29- جناب آقاي سيدحسين زريباف فرزند سيدعلي 30- جناب آقاي احمد هوشنگي فرزند عزيزاله 31- جناب آقاي جمال جعفريان فرزند علي 32- جناب آقاي دكتر صلاح‌الدين دلشاد فرزند بهاءالدين 33- جناب آقاي سيدمحمد شيرازي فرزند سيدرضا 34- جناب آقاي علي اصغر ساعتچي فرد فرزند حسين 35- جناب آقاي حسن دهقان فرزند رجبعلي 36- جناب آقاي دكتر بهمن نيكپور فرزند رحيم 37- جناب آقاي داود بقايي فرزند حسين 38- جناب آقاي مهندس مجيد شايسته 39- جناب آقاي مهندس نادر رياحي ساماني فرزند اسحاق 40- جناب آقاي غضنفر اصل ركن آبادي فرزند محمد 41- سركار خانم دكتر مرضيه وحيد دستجردي فرزند سيف اله 42- جناب آقاي مهندس سيف اله رضايي فرزند حاجي آقا 43- جناب آقاي محمدتقي تصديق مقدم فرزند محمدعلي 44- جناب آقاي سيدعباس پورهاشمي فرزند سيدجلال 45- جناب آقاي سعيد ستاري فرزند عباسعلي 46- جناب آقاي منصور قمشه فرزند مصطفي 47- جناب آقاي سيدحسين دكمه چي فرزند سيدحسن 48- جناب آقاي محمدرضا حافظي فرزند مصطفي 49- جناب آقاي منصور حاجي آخونديان فرزند حسين 50- جناب آقاي محمد طهام پور فرزند رضا 51- جناب آقاي ابوالقاسم آقا حسين شيرازي فرزند احمد 52- جناب آقاي مصطفي قلي خسروي فرزند محمدباقر 53- جناب آقاي اسداله احمدي شهريور فرزند 54- سركار خانم دكتر فاطمه رهبر

هر که نفسی را حیات بخشد مثل آن است که تمام مردم را حیات بخشیده

منبع : تاریخ : ۱۳۸۹/۸/۱۰ تعداد بازدیدکنندگان : 6007

مطالب مرتبط

برچسب ها

ارسال نظر

عنوان
متن
 
آمار بازدیدها

بازدید امروز : 855
بازدید دیروز : 3539
بازدید این ماه : 26776
بازدید امسال : 842309
بازدید کل : 35165662

نظرسنجی

سوالی برای نظر سنجی وجود ندارد
نظرات سایرین  |  آرشیو نظرسنجی

کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه مهندس اردلانی می باشد.
طراحی سایت و بهینه سازی سایت هخامنش