50 مطلب آخر
آیین نامه صنفی : آئین نامه تاسیس مراکز خدمات آمبولانس خصوصی

یکی از مشکلات همیشگی مدیران  در کشور ما عدم دسترسی آسان به آمار و اطلاعات و آیین نامه های  تخصصی در حوزه های مختلف میباشد . آیین نامه های حوزهء درمان نیز از این مشکل مستثنی نبوده و علیرغم وجود آیین نامه ها و دستورالعملهای قانونی گوناگون نزد منابع رسمی ٬ امکان استفادهء کارشناسان غیر دولتی از آنها بسیار کم و محدود میباشد .سایت تخصصی بیمارستان سازی در ایران قصد دارد به مرور بعضی از آیین نامه ها و دستورالعملها و قوانین اصلی و پایه را در اختیار عموم قرار دهد . در این قسمت    آئین نامه تاسیس مراکز خدمات آمبولانس خصوصی   بشرح ذیل تقدیم میگردد........

تحلیل ما

متن کامل

 

 

آئین نامه تاسیس مراکز خدمات آمبولانس خصوصی

 

ماده 1 ) تعاریف

1-1:مراکز خدمات آمبولانس خصوصی به مراکزی اطلاق می شود که به صورت شبانه روزی و طبق ضوابط مقررات وز ارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی پس از اخذ مجوزهای قانونی ( موافقت اصولی ، پروانه تاسیس ، مسئول فنی ) با هدف ارائه خدمات آمبولانس تاسیس می گردد.

1-2: پروانه تاسیس و مسئول فنی ، پروانه های قانونی هستند که پس از تصویب کمیسیون تشخیص امور پزشکی موضوع ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی ، دارویی ، مواد خوردنی و آشامیدنی توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی جهت فعالیت هر مرکز صادر و براساس قانون بازآموزی مداوم جامعه پزشکی کشور پروانه های مربوطه تمدید می گردد.

1-3: مراکز خدمات آمبولانس خصوصی می توانند در صورت تایید معاونت درمان دانشگاهها و یا دانشکده های علوم پزشکی در سراسر کشور طبق ضوابط و مقررات این نهادها مبادرت به حمل و نقل بیماران غیراورژانس نمایند.

تبصره : مراکز آمبولانس خصوصی حق تهیه دارو ، تجهیزات ، مصرفی پرستار و غیره را ندارند.

 

ماده 2- شرایط عمومی موسس ، مسئول فنی

 

الف تابعتی جمهوری اسلامی ایران

ب- متدین به یکی از ادیان رسمی کشور

ج- ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری

د- ارائه گواهی تندرستی و عدم اعتیاد

ه- ارائه گواهی پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت از آن

 

ماده 3- شرح وظایف

3-1 : حمل و نقل بیماران و مصدومین غیر اورژانسی از واحد درمانی به منزل و بالعکس ، حمل و نقل بیماران بین مراکز درمانی و یا شهرستانی به شهرستان دیگر ( با رعایت بند 1-3)

تبصره 1: مراکز خدمات آمبولانس خصوصی به هیج وجه حق حمل جسد را ندارند.

3-2: ارسال آمار فعالیتهای مرکز بطور ماهیانه به دانشگاه یا دانشکده های علوم پزشکی طبق فرم های تهیه شده توسط دانشگاه / دانشکده با هماهنگی اورژانس کشور .

3-3: رعایت کلیه شئون حرفه ای و اخلاقی کارکنان

3-4: خروج آمبولانس از مراکز خدمات آمبولانس خصوصی و تردد در سطح شهر باید براساس ماموریت بیمار بوده ( داشتن برگه ماموریت با زمان مشخص ) و استفاده از آمبولانس در سایر موارد غیرموجه ، ممنوع می باشد.

3-5: در هنگام بروز حوادث غیرمترقبه ، این موسسات موظف  به همکاری با دانشگاهها یا دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی می باشند.

 

ماده 4- ضوابط تاسیس و شرایط اختصاصی موسس  و مسئول فنی

4-1: پروانه تاسیس برای اشخاص حقیقی دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناس در گروه پزشکی و پیراپزشکی که صلاحیت آنها به تصویب کمیسیون قانونی تشخیص امور پزشکی ماده 20 رسیده باشد ، صادر می گردد.

تبصره 1: برای اشخاص حقوقی یا شرکتها ، شرکت تعاونی خدمات بهداشتی درمانی در صورتی که در اساسنامه شرکت انجام کارهای درمانی پیش بینی شده باشد ، پروانه تاسیس صادر می گردد.

تبصره 2: به هر متقاضی واجد شرایط و صلاحیت فقط پروانه تاسیس یک مرکز اعطا می گردد.

تبصره 3: مراکز درمانی خیریه و خصوصی و یا وابسته به نهادها و موسسات دولتی دارای مجوزهای قانونی از وزارت متبوع ، می توانند در قالب شخصیت حقوقی ، در خواست تاسیس مراکز خدمات آمبولانس خصوصی نمایند.

4-2: پروانه مسئول فنی بنام پزشک عمومی و یا پزشک متخصص پس از تصویب کمیسیون قانونی تشخیص امور پزشکی موضوع ماده 20 قانون با رعایت سایر ضوابط و مقررات صادر می گردد و حضور مسئول فنی در نوبتهای کاری مقرر ، الزامیست .

4-3: مدرک متقاضیان واجد شرایط تاسیس پس از بررسی از سوی دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور جهت طرح موضوع موافقت اصولی در کمیسیون تشخیص امور پزشکی به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ارسال می گردد.

4-4: پس از صدور موافقت اصولی و تنظیم قرارداد تاسیس ، موسس موظف است ظرف مدت یک سال پس از اخذ مجوز موافقت اصولی نسبت به تهیه محل مناسب ، تجهیزات ، خرید و معرفی آمبولانس استاندارد ، معرفی یک نفر مسئول فنی واجد شرایط و دیگر کارکنان فنی و اداری اقدام و مراتب را به دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ذیربط اعلام نماید.

تبصره : بدیهی است در صورتیکه موسس در مدت مقرر ( حداکثر یک سال ) طبق قرارداد منعقده ( قرارداد تاسیس ) اقدام ننماید طبق آئین نامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مصوب جلسه 26/6/1365 هیئت محترم وزیران و اصلاحات مورخ 28/11/1366 موافقت اصولی از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.

4-5: پس از تهیه امکانات و تایید و ارسال مدارک مربوطه از سوی دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی مراتب فوق در کمیسیون قانونی تشخیص امور پزشکی موضوع ماده 20 قانون مطرح و پس از تصویب ، پروانه تاسیس مسئول فنی توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ( اداره کل صدور پروانه ها ) صادر خواهد شد.

4-6: جهت صدورپروانه تاسیس  ، آمبولانس ها از سوی کارشناسان اداره کل اورژانس کشور ( دراستانها با تایید ریاست اورژانس استان ) و نیز معاونت فنی راهنمایی و رانندگی بازدید و کارت معاینه طبی و فنی صادر می گردد.

تبصره : اعتبار کارتهای معاینه طبی و فنی از تاریخ صدور به مدت یک سال بوده و تمدید آن منوط به تایید مجدد آمبولانسها از سوی اورژانس کشور و معاونت راهنمایی و رانندگی در امور حمل و نقل و شماره گذاری می باشد.

4-7: پروانه تاسیس پس از تایید صلاحیت مسئول فنی و تصویب کمیسیون قانونی تشخیص امور پزشکی موضوع ماده 20 صادر می گردد.

4-8: پس از اخذ پروانه تاسیس و مسئول فنی و اخذ کارت معاینه طبی و فنی آمبولانسها ، مراتب توسط دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی مربوطه جهت شماره گذاری به معاونت راهنمایی و رانندگی و امور حمل و نقل و شماره گذاری اعلام خواهد شد.

4-9: انتخاب نام وتعویض عنوان مرکز و یا هر گونه جابجایی مکان مرکز می بایست باطلاع دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و تایید اداره کل صدور پروانه ها باشد.

4-10: رعایت کلیه ضوابط و مقررات وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی از سوی مراکز آمبولانس خصوصی الزامیست و در صورت تخلف از ضوابط و مقررات با تصویب کمیسیون قانونی تشخیص امور پزشکی طبق موارد تخلف با ایشان برخورد می گردد.

تبصره 1: مراکز آمبولانس خصوصی موظفند ضمن رعایت میزان تعرفه مصوب وزارت متبوع که از طریق دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی ابلاغ می گردد ، در قبال اخذ وجه ، قبض رسید که به پیوست ضمیمه می باشد ، ارائه نمایند.

تبصره 2: با توجه به لزوم متفاوت بودن شکل ظاهری پرسنل مراکز خدمات آمبولانس خصوصی از تکنسین های فوریت های پزشکی 115 ، مقرر شد که فرم لباس این موسسات به صورت پیراهن آبی و شلوار سرمه ای باشد که افراد موظفند نام و نام خانوادگی و عنوان موسسه آمبولانس خصوصی و سمت ( راننده تکنیسین ) را جهت شناسایی بر روی لباس خود نصب کنند.

تبصره 3: ضمن تاکید بر در ج نام مرکز آمبولانس خصوصی در دو طرف وعقب آمبولانس همراه با شماره تلفن ، نوشتن و درج هر گونه آرم ، علامت و عناوین تبلیغی دیگر ممنوع می باشد.

تبصره 4: مراکز خدمات آمبولانس خصوصی جهت انجام ماموریت موظف به داشتن حکم ماموریت از مرکز اعلام کننده با هماهنگی و نظارت مسئول فنی مرکز مربوطه بوده که نمونه آن به پیوست ضمیمه می باشد.

4-11: رعایت کلیه شئون اخلاقی و حرفه ای توسط کارکنان ضروریست و مسئول فنی موظف به حضور در ساعات فعالیت مرکز و مسئول پاسخگویی به کلیه امور فنی خواهد بود.

4-12: نظارت بر عملکرد کلیه مراکز خدمات آمبولانس خصوصی بر عهده دانشگاهها یا دانشکده های علوم پزشکی می باشد.

4-13: هر گونه جابجایی محل مرکز ، تغییر موسس ویا مسئولین فنی ، باید با اطلاع و موافقت دانشگاه و یا دانشکده علوم پزشکی و سپس تصویب کمیسیون قانونی تشخیص امور پزشکی موضوع ماده 20 باشد.

4-14: در صورتیکه موسس به دلایلی قصد تعطیل ویا انحلال مرکز را داشته باشد می بایست مراتب را به اطلاع دانشگاه و یا دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رسانده تا از آن طریق جهت طرح در کمیسیون قانون به وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی ( اداره کل صدور پروانه ها ) ارجاع نمایند.

تبصره : مسئول فنی موظف است در صورت غیبت حداکثر به مدت سه ماه نسبت به معرفی جانشین واجد شرایط به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اقدام نماید.

 

ماده 5: ضوابط و شرایط مکان ، تجهیزات ، آمبولانس و ملزومات مربوطه ، نیروی انسانی

 

5-1: شرایط ساختمانی مرکز به شرح زیر می باشد:

الف : محل مرکز می بایست در یکی از خیابانهای اصلی شهر واقع شده و فاصله دو مرکز در شهرهای تهران - شیراز اصفهان تبریز مشهد حداقل 5 کیلومتر و در سایر شهرها  با نظر هیئت رئیسه دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی تعیین می گردد.

ب: ساختمان مرکز باید دارای امکانات بهداشتی و فنی مناسب ، محل پارکینگ اتومبیل ها و نیز به صورت یک واحد ملکی یا استیجاری ( رسمی ) باشد.

ج: تخصیص حداقل یک خط تلفن 24 ساعته که ، اعلام شماره تلفن مورد نظر به مرکز  اطلاعات شهری 118 توسط دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی مربوطه صورت خواهد گرفت.

د: نصب دائمی تابلوی مرکز خدمات آمبولانس خصوصی طبق متن مندرج در پروانه تاسیس

·     : ساختمان مرکز باید حداقل دارای 6 اطاق جهت کارکنان ، ارتباطات ، استراحت ، دستشویی و توالت ، انبار دارویی، اورژانس و قسمت پذیرش و مدارک پزشکی باشد.

و: داشتن تاییدیه از اداره اماکن نیروی انتظامی

تبصره 1: شرایط ساختمان مرکز با توجه به وضعیت جغرافیایی محل و شهر و تعداد آمبولانس و پرسنل با نظر دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مربوطه و تایید اداره کل صدور پروانه ها قابل بررسی می باشد .

تبصره 2: مکاتبات اداره اماکن در تهران تحت عنوان کلی اداره اماکن نیروی انتظامی ( تهران خیابان شهید استاد مطهری بعد از خیابان میرعماد) منحصراً توسط معاونت درمان دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی مربوطه و اداره کل صدور پروانه ها و اورژانس کشور قابل انجام می باشد.

تبصر3: استعلام در مورد صلاحیت های سه گانه ( فردی انتظامی ترافیکی ) موسس یا موسسین و کارکنان مراکز خدمات آمبولانس خصوصی و مکان مذکور از اداره کل نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی و ادارات تابعه استانها انجام شده ، که پس از اخذ نظریه و صدور موافقت اداره کل مزبور ، مجوز مربوطه از سوی معاونت درمان یا مدیریت نظارت بر درمان دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی صادر خواهد شد.

5-2: شرایط آمبولانس و ملزومات و تجهیزات آمبولانس به شرح ذیل می باشد:

الف : دارا بودن حداقل 2 دستگاه آمبولانس استاندارد بر طبق استاندارد اورژانس کشور

ب: از تاریخ ساخت آمبولانس حداکثر 5 سال بیشتر نباید گذشته باشد.

تبصره : در خصوص آمبولانس هایی ( نوع کاربری خودرو آمبولانس معرفی شده ) که بیش از 5 سال از ساخت آنها می  گذرد در صورت تایید کارشناسان دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی ، جهت معاینه طبی و تجهیزاتی به اورژانس کشور ( در شهرستانها ریاست اورژانس استان ) و جهت معاینه فنی به اداره راهنمایی و رانندگی معرفی می شوند. لازم به ذکر است از تاریخ ساخت آن نباید بیش از 10 سال گذشته باشد.

ج: وجود شیشه حائل بین کابین بیمار و اطاق راننده

د: درج نام مرکز در دو طرف بدنه آمبولانس

ه: دارا بودن هواکش ( تهویه )

و: برانکارد ثابت و متحرک ، صندلی جهت پرستار بیمار

ز: دارا بودن تجهیزات طبی ( ساکشن ، کپسول اکسیژن با مانومتر ، دستگاه فشار خون و گوشی ، آمبوبگ ، آتل فلزی و چوبی ، محل آویز سرم ، جعبه کمک های اولیه با ملزومات آن نظیر سرنگ یکبار مصرف ، گاز استریل ، گارو ، لوکوپلاست، ایروی ، پوآر و مواد ضد عفونی کننده ( الکل ، بتادین )

ح: چراغ قوه ، قیچی ، طناب ، پتو ، کولر و بخاری ، پروژکتور

ط: نصب آژیر و علائم اخباری  

ک: نصب تعرفه مصوب وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی درداخل آمبولانس

5-3: معرفی یک نفر تکنیسین فوریتهای پزشکی ، بیهوشی ، پرستار و یا دیپلم بهیاری و یک نفر راننده به ازاء هردستگاه آمبولانس ، در هر شیفت کاری و یک نفر تلفنچی ، در مرحله بهره برداری به دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی مربوطه ضروریست .  

تبصره : نیروهای عملیاتی ( خدمه آمبولانس ) موظفند که در کلاسهای آموزشی مربوط به وضعیتهای اورژانس که از طرف دانشگاهها یا دانشکده های علوم پزشکی مشخص می شود شرکت نمایند. بدیهی است پس از اخذ مدرک قبولی مجوز اشتغال بکار دریافت می نمایند. و مجوز اشتغال بکار این اشخاص ، اخذ مدرک قبولی از این دوره آموزش می باشد. چگونگی نحوه آموزش کارکنان مراکز آمبولانس خصوصی توسط حوزه معاونت درمان وزارت متبوع تعیین خواهد شد.

5-4: مدارک مربوط به تایید صلاحیت افراد متقاضی تاسیس و مسئولیت فنی این مراکز می بایست براساس بخشنامه 24900/ک مورخ 14/11/77 به همراه گواهی عدم اعتیاد از طریق معاونت درمان دانشگاهها /دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ذیربط جهت طرح درکمیسیون قانونی موضوع ماده 20 به اداره کل صدور پروانه ارسال گردد.

5-5: خرید آمبولانس جدید به هر شکل و عنوان به عهده مرکز بوده و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در این خصوص هیچگونه تعهد مالی نخواهد داشت .

5-6: کلیه مراکز آمبولانس خصوصی که در حال حاضر با مجوز رسمی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مشغول فعالیت می باشند بلافاصله پس از تصویب و ابلاغ این آئین نامه ملزم به رعایت مندرجات آن بوده و می بایست جهت دریافت پروانه های جدید قانونی اقدام نمایند. و متخلفین ، از سوی دانشگاه و یا دانشکده علوم پزشکی مربوطه و اورژانس کشور به مقامات ذیصلاح قضایی معرفی می گردند.

تبصره : مراکز آمبولانس خصوصی مکلف می باشند حداکثر در مدت 6 ماه پس از تصویب این آئین نامه مجوز ( پروانه مسئول فنی ) مندرج در آئین نامه را اخذ نمایند. بدیهی است پس از انقضای مدت تعیین شده پروانه های صادرشده قبلی در خصوص مراکز آمبولانس خصوصی از سوی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی باطل اعلام می گردد .

 

ماده 6: تخلفات

در صورتیکه دارنده پروانه تاسیس و یا مسئول فنی آمبولانس خصوصی از ضوابط و مقررات ، مفاد الزامات و وظایف موضوع آئین نامه تخطی نماید به نحو زیر با ایشان برخورد خواهد شد.

6-1: تذکر شفاهی با قید موضوع در صورتجلسه بازرسی محل توسط دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ذیربط

6-2: اخطار کتبی توسط دانشگاه و دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مربوطه

6-3: تعطیل سه ماهه مرکز با درخواست دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و تایید ادراه کل صدور پروانه ها

6-4: تعطیل دائم موسسه و ابطال پروانه های مربوطه آن توسط کمیسیون تشخیصی امور پزشکی موضوع ماده 20 قانون

 

--------------

این آئین نامه به استناد ماده 24 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی ، دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334 و اصلاحیه های بعدی آن ، مشتمل بر 6 ماده و 32 بند و 17 تبصره در تاریخ ...... تصویب گردید.

 

لازم به ذکر است کلیه آئین نامه های قبلی درخصوص تاسیس مراکز خدمات آمبولانس خصوصی ، از تاریخ ابلاغ این آئین نامه ، کان لم یکن تلفی می گردد.

---------------------------

منبع : پرتال وزارت بهداشت تاریخ : ۱۳۹۲/۳/۳ تعداد بازدیدکنندگان : 6079

مطالب مرتبط

برچسب ها

ارسال نظر

عنوان
متن
 
آمار بازدیدها

بازدید امروز : 2076
بازدید دیروز : 3388
بازدید این ماه : 28719
بازدید امسال : 623511
بازدید کل : 36097919

نظرسنجی

سوالی برای نظر سنجی وجود ندارد
نظرات سایرین  |  آرشیو نظرسنجی

کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه مهندس اردلانی می باشد.
طراحی سایت و بهینه سازی سایت هخامنش