50 مطلب آخر
کتاب طراحی بیمارستان : فصل3 بخشC3 - طراحی هتلینگ بیمارستانی (بستری ها)

تحلیل ما

متن کامل

 

مجموعه 5 جلدی بیمارستانسازی

تحقیق و تدوین :

مهندس محمد رضا اردلانی + مهندس هدی اردلانی

   
 

کتاب طراحی بیمارستان

فصل اول  A   :  مبانی مطالعه برای طراحی بیمارستان

فصل دوم B :  شاخص های طراحی بیمارستان

فصل سوم C :  نکات اختصاصی در طراحی هریک از بخش های بیمارستان

 

کتاب احداث بیمارستان

فصل چهارم  D :  مبانی نظری در عملیات احداث بیمارستان

فصل پنجم  E  :  نکات اجرایی در عملیات احداث بیمارستان

فصل ششم  F  :  ویژگی های خاص برای مصالح مصرفی بیمارستان

  

کتاب توسعه و بازسازی بیمارستان

فصل هفتم   G :  مبانی نظری در عملیات توسعه و بازسازی بیمارستان

فصل هشتم   H  :   نکات اجرایی در عملیات توسعه و بازسازی بیمارستان

  

کتاب نگهداری بیمارستان

فصل نهم  K :  مبانی نظری در عملیات نگهداری بیمارستان

فصل دهم   L  :  نکات اجرایی در عملیات نگهداری بیمارستان 

 

کتاب ارتقای بیمارستان

فصل یازدهم   M  :  ساماندهی و کنترل سهم فیزیکی در بخش های بیمارستان

فصل دوازدهم  N  :  چگونگی استفاده از نظام ارزشیابی بیمارستانی در ارتقای کیفیت فیزیکی بیمارستان

فصل سیزدهم   P  :  نکات اختصاصی برای ارتقای کیفیت انواع بیمارستانها

 

 
 

جلد یکم

کتاب طراحی بیمارستان

 

فصل سوم  : نکات اختصاصی در طراحی هریک از بخشهای بیمارستان

C1 - نکات اختصاصی در طراحی فضاها و نماهای ورودی بیمارستان

C2 - نکات اختصاصی در طراحی لابی و پذیرش بیمارستان

C3 - نکات اختصاصی در طراحی هتلینگ بیمارستان 

C4 - نکات اختصاصی در طراحی دفتر پرستاری بیمارستان 

C5 - نکات اختصاصی در طراحی اورژانس بیمارستان 

C6 - نکات اختصاصی در طراحی  تالار اطاقهای عمل

C7 - نکات اختصاصی در طراحی زایشگاه

C8 - نکات اختصاصی در طراحی ICU

C9 - نکات اختصاصی در طراحی CCU + PCCU

C10 - نکات اختصاصی در طراحی بخش تشخیص طبی

C11 - نکات اختصاصی در طراحی بخش توانبخشی بیمارستان

C12 - نکات اختصاصی در طراحی بخش تصویربرداری بیمارستان

C13 - نکات اختصاصی در طراحی درمانگاههای بیمارستان

C14 - نکات اختصاصی در طراحی استرلیزاسیون مرکزی C.S.R 

C15 - نکات اختصاصی در طراحی رختشویخانه بیمارستان 

C16 - نکات اختصاصی در طراحی آشپزخانه - غذاخوری بیمارستان 

C17 - نکات اختصاصی در طراحی فضاهای اداری بیمارستان 

C18 - نکات اختصاصی در طراحی رختکن ها یا پاویون های پرسنل بیمارستان 

C19 - نکات اختصاصی در طراحی اماکن انتظامات ، نگهبانی و پلیس در بیمارستان

C20 - نکات اختصاصی در طراحی مراکز خرید مایحتاج خاص بیماران و همراهان 

C21 - نکات اختصاصی در طراحی فضای سبز بیمارستان

C22 - نکات اختصاصی در طراحی پارکینگ های بیمارستان 

C23 - نکات اختصاصی در طراحی انواع انبارهای تدارکاتی بیمارستان 

C24 - نکات اختصاصی در طراحی محل سردخانه جسد بیمارستان

C25 - نکات اختصاصی در طراحی محل نگهداری زباله های سرد + عادی بیمارستان

    
  

C3

نکات اختصاصی در طراحی هتلینگ بیمارستان (بخشهای بستری):

 

C3-1 - کلیات

C3-2 -  انواع بخش های بستری

C3-3 -   انواع اطاق های بستری

C3-4 -   انواع فضاهای داخل یک اطاق بستری

C3-5 -   مبانی تعیین تعداد تخت در هر اطاق بستری

C3-6 -   مبانی طراحی راهرو و لابی داخل هر بخش بستری

C3-7-   سایر عوامل تعیین کننده

 
 


  C3

  نکات اختصاصی در طراحی هتلینگ بیمارستانی (بخشهای بستری)   

 

 

 

C3-1 - کلیات :

 

 همین ابتدا لازم به توضیح است که معنای هتلینگ در بیمارستانداری ، مختصر تفاوتهایی با صنعت هتلداری خواهد داشت.  بغیر از شاخص ترین موضوع یعنی سلامت محور بودن کلیه خدمات و وسایل و فضاهای فیزیکی در بیمارستانها ، که الزامی به رعایت آنها در هتلداری نیست ، موضوع مهم دیگر ، دایره تعریف این خدمات است . این تفاوت بعضآ باعث سوء تفاهم هایی در جراید و افکار عمومی میشود که مشکل آفرین است.

 

آنچه که در بیمارستانداری به هتلینگ اطلاق میشود ، مجموعه اقدامات خدماتی و زیستی و رفاهی است که شبیه سایر محلهای اقامتی بوده و تقریبآ به عملیات درمانی ارتباط مستقیم ندارد . بعنوان مثال از وضعیت کاخداری و سرو غذا گرفته تا منسوجات و مفروشات اطاق بیمار و وضعیت سرویسها و غیره . اما نکته اساسی در تفاوت بر بایدها و نبایدهاست . بدین معنی که در مراکز سیاحتی و اقامتی همه اختیارات و انتخابها با میهمان است ولی در بیمارستاها تقریبا تا یک دهه پیش قدرت انتخابی برای بیمار وجود نداشت و در حال حاضر هم که کمابیش سعی در تعویض دیدگاهها وجود دارد ، باز هم بیمار نمیتواند هر غذایی را و هر پوششی را و هر مکانی را و هر دمای هوایی را و  حتی هر نوع استحمام یا توالتی را انتخاب نماید . اینها همگی دارای ضوابط خاص و تابع پروتکل های فضای درمانی هستند . یک طراح و یا مدیر مرکز درمانی بهتر است نه  آنقدر سخت گیر باشد که مختصر آزادی انتخاب هتلینگ را از بیمار سلب نماید و نه آنقدر به سمت آزادی خدمات برود که هتلینگ بیمارستان خود باعث بیماری شود(متاسفانه تعداد بیمارستانهایی که رموز سلامتی را فدای جلب نظر بیماران کرده اند بخصوص در بحث مشخصات فیزیکی فضاها ، روزبروز بیشتر شده است(

 

به هر حال ، هتلینگ هر بیمارستان تابلو معرف بیمارستان است . بیماران از درون اتاق های عمل بیمارستانها اطلاعات چندانی ندارند و کیفیت خدمات و سطح تجهیزات و فن آوری های اتاقهای عمل برایشان مشخص نیست . لیکن برای هر بیمار و همراه وی ، معماری داخلی ، دکوراسیون بخش ها ، خدمات جانبی و کاخ داری ، وسایل اتاق بیمار ، سرویس پرستاری ، نظافت بیمارستان و امثالهم است که بهترین تبلیغ و موثرترین حربه جهت جلب رضایت به شمار می رود

 

بیمار با وضعیت خدمات هتلینگ بیمارستان و زیبایی ها و نازیبایی های محیط بیمارستان در طول دوره درمان زندگی کرده و با این فاکتورهای ذهنی اش نام بیمارستان را به خاطر خواهد سپرد . شاید به همین دلیل است که در بیمارستان های خصوصی وضعیت هتلینگ بیمارستانی ، نسبت به بیمارستان های دولتی بهتر و حتی از جوانبی جلوتر از نظام ارزشیابی بیمارستان های کشور میباشد . البته لازم است بدانیم که در ضوابط ارزشیابی بیمارستانها سهم امتیازات مکتسبه یک بیمارستان از وضعیت هتلینگ بخش های بستری نقش اساسی و چشمگیری در ترازبندی آن نداشته و در واقع نشانگر کیفیت درمان در نزد دست اندرکاران درمان کشور نمیباشد،  و لیکن چون برای مردم و قضاوت عمومی ایشان مهم است ، بیمارستانهای خصوصی به خصوص به آن توجه بیشتری دارند  .

 

در ذیل به چند نکته مهم و شاخص اساسی در طراحی فضاهای فیزیکی هتلینگ بیمارستانی اشاره میشود:

 

 

C3-1-1 -  ریز فضاها : در طراحی هر یک از  بخش های بستری بیمارستانی  وجود فضاهایی با عناوین ذیل الزامی است . ولیکن حجم و وسعت و نیز بحث اشتراک یا استقلال هر کدام از ریزفضاهای اعلامی ، تابع شرایط خاص هر بیمارستان و بخش بوده و میتواند تغییراتی داشته باشد که در جلد پنج این کتاب ، هر یک از این اختصاصات به صورت تخصصی مطرح شده است. به هر حال نام این ریز فضاها بشرح ذیل میباشد:

 

1 ) فضاهای عمومی :

 ورودی +  راهرو دسترسی +   پارک برانکار +   اتاق روز  +     آبدارخانه  +    ظرفشویی +  سرویس عمومی مردان و زنان در ابتدای بخش +   دوش و توالت معلولین  +   وان و لگن حمام درمانی .

2 ) فضای بستری بیمار :

اتاق ایزوله شامل : پیش ورودی – حمام – سرویس – تخت ایزوله 

 انواع اتاق های بستری شامل : اتاق های 1 تخته ، 2 تخته ، 3 تخته ، 4 تخته و اتاق های V.I.P

3 ) فضای کار :

   ایستگاه پرستاری +  گزارش نویسی +  اتاق پزشکان +   سرپرستار بخش +    اتاق معاینه  +  اتاق درمان   +     اتاق جلسات  +  دارو و کار تمیز  +   ملحفه تمیز +   کار کثیف +  انبار بخش + سرویس و حمام پرسنل ( زن – مرد ) +  فضای تجهیزات و تخت تمیز +  فضای ضد عفونی کردن تخت ها


 

C3-1-2  - در طراحی و چیدمان بخش های بستری میبایست به موارد ذیل توجه شود:

  ** همواره استقلال هر بخش مورد توجه قرار گیرد . به هیچ وجه توصیه نمی شود که برای دسترسی به یک بخش از بیمارستان  ، از داخل فضاهای یک بخش بستری ،  هر نوع ترددی صورت بپذیرد.

  **  پایان راهرو هر بخش بایستی پایان واقعی ترددها باشد . به همین دلیل معمولا بیمارستان هایی از نظر عفونت های بیمارستانی ایمن تر هستند که بخش های مستقل تری از انواع بستری ها در آن ها وجود داشته باشد .

  **  در چیدمان فضاهای داخل بخش ها نیز هر چقدر میزان تردد بین بخشی و درون بخشی از جلوی درب اتاق های بستری کمتر باشد ، آن بخش علمی تر و پاکیزه ترخواهد بود .

  *   چون فضاهای پشتیبانی هر بخش  محل تردد بیشتری خواهد بود بایستی توجه نمود که در موقع چینش آنها ، این ناحیه ، در کمترین وضعیت مزاحمت برای اتاق های بستری بیماران قرار گرفته باشند .

 

 

C3-1-3  -   تعداد تخت بستری در هر بخش ، معدل چند فاکتور مهم است که بایستی مد نظر طراحان قرار گیرد . یک بخش بیمارستانی  با کمتر از 8 تخت بستری واقعا از نظر اقتصاد درمان زیان آور است و از طرفی یک بخش با بیش از 32 تخت نیز هرگز کیفیت درمانی مناسبی را ندارد . حتی اگر اقتصادی و یا اجرایی باشد . معدل 16 تا 20 تخت برای هر بخش ،  بسته به نوع تخصص و نوع فرم  معماری بخش  ، یک حد متوسط و قابل قبول برای خدمات گروه پرستاری خواهد بود . خلاصه کلام آنکه تعداد بیماران یک بخش نه بایستی آن قدر زیاد باشد که پرستار شب نتواند سرکشی داشته باشد و نه آن قدر کم که پرستار در روز هم بیکار بماند.

 

 

 

C3-2 انواع بخش های بستری :

 

بخش های بستری از نظر نوع بیماری بیماران بستری در تخت  و نام بخش و نوع خدمات مورد نیاز ، در انواع گوناگونی دسته بندی میشوند که تعدادی از این تقسیم بندی ها که رایج ترند  به شرح زیر می باشد :

 

·                      بخش بستری داخلی

·                      بخش بستری جراحی

·                      بخش بستری زنان

·                      بخش بستری ارتوپدی

·                      بخش بستری اطفال

·                      بخش بستری اورژانس

·                      بخش بستری I.C.U

·                      بخش بستری C.C.U

·                      بخش بستری روان پزشکی

·                      بخش بستری عفونی

·                      بخش بستری پوست

·                      بخش بستری سوختگی

·                      بخش بستری گوارش

·                      بخش بستری E.N.T

·                      بخش بستری چشم

 

لازم به توضیح است که تعداد انواع بخش ها و بستری ها در بیمارستانهای بزرگ ، بدلیل  زیاد شدن تعداد بیماران در رشته های فوق تخصصی و مستقل شدن آنها ، حتی تا 64 نوع بخش هم وجود دارند و در جهت عکس نیز بیمارستانها در مواقعی با ترکیب انواع بخش ها ، حتی تا دو بخش بستری هم دیده شده اند .

 

همچنین جهت بخش های ویژه و ستاره دار نیز این موضوع صادق بوده و از تعداد یک بخش تا  9 نوع بخش ویژه هم در بیمارستانها وجود دارد . تعدادی از بخشهای ویژه که رایج ترند ، عبارتند از :

BURN.I.C.U   +   S.I.C.U   +   M.I.C.U   +   P.I.C.U   +   N.I.C.U   +   I.C.U   +   C.C.U   +   P.C.C.U   +   I.C.U.OPEN HEART

 

به همین دلیل در طراحی بخش های بستری در بیمارستانها به خصوص در بیمارستان های بزرگتر از 150 تختخواب  ، لزوم تفکر طراحان برای امکان  تعویض کاربری هر بخش به یک بخش تخصصی دیگر ، جهت پروژه های بیمارستانسازی حیاتی بوده و لحاظ نمودن زیر ساخت هایی که برای همه آنها مشترک هستند ، در این تغییر کاربری ها مفید خواهد بود .

 

 

 

C3-3 -   انواع اطاق های بستری  :

 

در بخش های بیمارستانی علاوه بر ریز فضاهای ذکر شده قبلی ، به فراخور سفارش کارفرما و یا نوع تخصص هر بخش ، تعدادی اطاقهای یک تا 4 تخته منظور خواهد شد . البته وجود بعضی اتاق های خاص نیز الزامی است که به تعدادی از آن ها اشاره می شود . همچنین  لازم به ذکر است که اعداد مساحت و سرانه های این اطاقها همه ساله در حال تغییر و بهینه سازی است و از آنجائیکه این کتاب فقط برای یکسال کارایی ، تدوین نشده است ، از ذکر اعداد و ارقام خودداری و ضمن ارجاع به بخشنامه های سالیانه ، توصیه میشود در طراحی انواع اطاقهای بستری ، مبانی ذکر شده در این کتاب را که عمدتا تغییر ناپذیرترند ، مدنظر ویژه قرار دهید:

 

·       اتاق های معمولی بستری :در بیمارستانها عموما اطاقهای بیماران 1 تخته ، 2 تخته ، 3 تخته ، 4 تخته منظور میشود ، این اتاق ها  دارای حداقل های اجباری استانداردهای ابلاغی خواهند بود . لازم است طراحان به این نکته توجه نمایند که کیفیت و کمیت این اطاقهای بستری همواره در حال ارتقا میباشد . نبایستی بدلیل محدودیتهای فیزیکی در ظرف چند سال ، برای اعمال ابلاغیه های جدید ، بدلیل محدودیت در فضا ، مجبور به کاهش تعداد تخت در هر بخش شویم . در چنین حالتی ضررهای اقتصادی ناشی از آن بعهده طراح اولیه خواهد بود.

·       اتاق VIP :این اتاق ها معمولا دارای امکاناتی بیش از سایر اطاقهای هر بیمارستان هستند ولی هنوز در سطح کشور یکسان نمیباشند . تمامی امکانات اطاقهای بستری معمولی در این جا کف انتظارات مراجعین خواهد بود. در هر حال وسعت و جانمایی و دیدگاههای درونی و بیرونی این اطاقها بسیار در کارآمدی آنها موثر میباشد.

·        اتاق ایزوله  :این اتاق بیشتر در بخش های روان پزشکی و  یا عفونی کاربری داشته و جهت اقامت بیماران و یا همراهانی که در شرایط بحرانی از نظر کنترل عفونت یا کنترل عصبانیت به سر میبرند تعبیه میشود . در صورت ایزوله عفونی بودن ، علاوه بر فرم خاص ورودی و اسکراپ و سرویسها ، شرایط خاص فیزیکی در زیر ساختها نظیر فاضلاب و سیکل هوای خروجی نیز بایستی اعمال گردد.

·       اتاق انزوا و گوشه گیری :در بیمارستان های روان پزشکی جهت نظارت و کنترل نزدیک به منظور جلوگیری از فرار یا خودکشی بیمار  این اطاق منظور میشود ، این اتاق دارای تمهیدات خاص برای کنترل بیمار از نظر رفتارهای خطرناک می باشد .

·      اتاق تفکر :این اتاق نیز بیشتر در بخش های روان پزشکی کاربری داشته و جهت اقامت بیماران و یا همراهانی که در شرایط بحرانی به سر می برند تعبیه می شود .

·       اتاق مادران :این اتاق با یک سری ملزومات مانند سرویس بهداشتی و یا اتاق شیردهی و یخچال برای مادرانی که مجبور به اقامت در بیمارستان میباشند طراحی می گردد . به خصوص در بخش اطفال یا N.I.C.U این اتاق کارایی فراوانی دارد .

·      اتاق شستشو :این اتاق به صورت یک رختشوی خانه کوچک جهت نظافت لباس های خصوصی بیمار توسط همراهان یا خود بیمار منظور می شود . این اتاق در بخش هایی که بیماران اقامت طولانی دارند ، لازم تر است . مثل بخش گوارشی ، روان پزشکی ، پوست  و...

·        اتاق بازی :این اتاق در بخش اطفال برای کودکان بستری که در حال گذراندن دوران نقاهت هستند طراحی می شود تا موجب کاهش اضطراب و فشار روانی آن ها باشد .

·       اتاق سیگار : این اتاق با سرویس تهویه مناسب در بعضی از بخش های با اقامت بالا و یا اکثر بخش های روانی بیمارستان ها تعبیه می گردد . 

 

 

C3-4 انواع فضاهای داخل یک اطاق بستری:

 

اما مهم ترین بحث در  تقسیم بندی اتاق های یک بخش بستری ، تقسیم بندی از نظر تعداد تخت و نوع امکانات داخلی در هر اتاق خواهد بود . ریز فضاهای یک اتاق بستری به شرح زیر می باشد :

 

·          محل تخت

·          محل سرویس توالت

·          محل سرویس حمام

·          محل تلویزیون

·          محل کمد لباس

·          محل یخچال

·          محل استفاده همراهان شامل : ایستادن همراه – نشستن همراه – خوابیدن همراه

·          فضای چرخش تخت و برانکار

·          فضای عملکرد پرستاری در اطراف تخت

توضیح اینکه در اطاقهای دو تخته و بیشتر ،  نیازهای عمومی و امکانات داخلی اطاق بستری بشرح بالا  و به صورت کلی و برای همه بیماران بستری در آن اطاق لازم بوده و به همین دلیل در اینگونه اطاقهای چند تخته ، با اعمال یک ضریب مناسب ، درصدی به مساحت ریز فضاهای بالا اضافه خواهد شد . این ضریب افزاینده ، معمولا بر اساس میزان برخورداری و توسعه اقتصادی و اجتماعی منطقه وقوع بیمارستان،  متفاوت است ولیکن حدود اجباری آن به صورت سالانه از طریق مبادی مسئول و در قالب بخشنامه های مقادیر و سرانه ، ابلاغ میگردد. بایستی توجه داشت این اعداد ثابت نبوده و به مرور دارای رشد کمی و کیفی هستند.

 

 

 

C3-5 - مبانی تعیین تعداد تخت در هر اطاق بستری:

 

پر واضح است که دلایل مختلفی برای تعیین تعداد تخت در هر اتاق وجود دارد . اگر چه شاید امروزه مهم ترین این دلایل ، اقتصادی باشد . لیکن دلایل دیگری هم برای تعیین تعداد تخت در هر اتاق وجود دارد که بایستی مد نظر طراحان بیمارستانی قرار گیرد :

 

·       دلایل بهداشتی : در بعضی موارد جهت رعایت بهداشت فردی و ایزولاسیون محیط یک بیمار بهتر است تعداد نفرات داخل اتاق محدودتر باشد . نظیر بخش های عفونی ، سوختگی ، پوست و ...

·        دلایل روانی : در بعضی موارد جهت رعایت پروتکل های روان درمانی هر نوعی از بیماریها ،  در بخش هایی لازم است اتاق ها یک تخته باشد و در همین زمینه و کاملآ برعکس ، برای بعضی دیگر از بیماران اعصاب و روان ، بعضا اتاق ها را کمتر از 3 تخت طراحی نمی کنند . در این گونه موارد واضح است که نظر پزشکان متخصص هر بخش از بیمارستان بایستی در آن بخش اجرا شود

·       دلایل پرستاری : در اکثر بیمارستان های شلوغ دولتی تعداد اتاق های چند تخته می تواند از حجم کارهای پرستاری کاسته و مقداری از مسئولیت های مراقبتی بیماران توسط هم اتاقی های آن ها رفع گردد. همچنین تعداد دفعات و مقدار مسافت رفت و آمد پرستاران در بخشهایی با اطاقهای چند تخته کمتر بوده و راندمان بهتری دارند.

·       دلایل امنیتی : در بعضی بخش های بیمارستان های دولتی برای بستری بیماران خاص ( متهم ها – مجرمان ) و یا در مواقعی اشخاصی با اهمیت امنیتی بالا (V.I.P – سیاسی ) لازم خواهد بود که نه تنها اتاق های یک بخش یک تخته طراحی گردد بلکه تمهیداتی هم جهت نوعی ایزوله در دسترسی های این اتاق ها مد نظر طراحان قرار گیرد .

 

تبصره 1 : ذکر این نکته لازم است که همیشه تقسیم بندی بیماران در یک بخش کار ساده ای نخواهد بود . در مواردی دیده شده که تقسیم بندی بیماران و اتاق ها از نظر سن بیماران یا نوع بیماری یا شدت بیماری موجب بروز حوادث ناگوار و یا حداقل اعتراض همراهان بیماران شده است . بنابراین سیاست تقسیم بندی اتاق های بیماران برمبنایی غیر از بیماری ، یک سیاست همواره درستی نبوده و در طراحی به هیچ وجه نباید دچار افراط یا تفریط در این روش بود .

 

تبصره 2 : نگارنده در مواردی مشاهده نموده که در اتاق های سه تخته مشکلی وجود دارد که بعضا دو بیمار بهتر با هم معاشرت نموده و باعث سرخوردگی بیمارسوم خواهند شد . لذا بهتر است این نوع اتاق ها کمی با وسواس طراحی شوند . بخصوص در بیمارستانهایی که پذیرای بیمارانی با قومیتهای مختلف یا مذاهب مختلف هستند ، توصیه میگردد تا حد امکان اطاقهای سه تخته کمتر طراحی شود.

 

تبصره 3 : در وزن دهی و ایجاد معیار برای تعداد اتاق های تک تخته و چند تخته در هر بخش ، معمولا طراحان با تجربه ، حدود   20%   اتاق های هر بخش را تک تخته طراحی می نمایند تا در طول مدت زمان بهره برداری ، هم به دلایل اقتصادی برای رفع نیاز بیماران داوطلب این نوع اتاق ها  ، و هم برای رفع نیازهای درمانی بیمارستان جهت مواردی نظیر اپیدمی ها و یا ایزوله کردن و یا کاهش عفونت های بیمارستانی ،  به تعداد کافی باکس یک تخته موجود باشد .

 

 

 

C3-6 - مبانی  طراحی راهرو و لابی داخل هر بخش بستری:

 

مبانی طراحی در فضاهای داخل بخش های بستری نظیر راهروهای دسترسی و لابی های ابتدای هر بخش ،  معمولا شامل دو وجهه است ،  یکی مقادیر و سرانه ها ، مانند عرض و طول معابر و فضاها ، که به صورت دوره ای حداقل هایی برای فیزیک بیمارستانی ، از طرف مبادی قانونی ابلاغ میگردد (که همانطور که کرارا گفته شد اعداد پایدار و ثابتی برای نقل در کتب مرجع نیستند)  ، و دیگری نکات دیدگاه ساز است که ذهن طراح را حساس مینماید که تعدادی از این موارد بشرح زیر میباشد:

 

1)     فضای راهروهای داخل بخش ها و نیز لابی های کوچک اختصاصی آنها بایستی تا حد ممکن دو منظوره طراحی گردند که در مواقع بحران و اضطرار وحتی مواردی که ضریب اشغال تخت موجب راه اندازی تختهای extera میگردد ، بتوان از این فضاها برای پذیرش ظرفیت های بیشتر درمانی و کاربری های مختلف مترادف آن استفاده نمود .

2)     از منظر استقلال هر بخش در کنترل بحران های مفروضه پزشکی و یا عمومی ، فضاهای داخل هر بخش بایستی به گونه ای طراحی و جانمایی  شوند که مسئله  مهم  ایزولاسیون هر بخش جهت اپیدمی ها رعایت شود . به عبارت دیگر بایستی درصورت بروز یک بحران اپیدمی در داخل یک بخش ، آن بخش به صورت کاملا مستقل ، شرایط و زیرساختهای کنترلی و ایزوله کردن را داشته باشد ، هم در معماری و هم در تاسیسات فاضلاب و سیرکولاسیون هوا ، و هم در روابط بین بخشی سیکل کارهای درمانی . همچنین بتواند جوابگوی نیازمندیهای فضای فیزیکی جهت استقرار تجهیزات متناسب آن بحران ، باشد .

3)     در بیمارستانهای غیر خصوصی که منابع مالی کنترل مناسبی ندارد ، ولنگاری در طراحی فضای راهروهای هر بخش و یا بد سلیقگی طراحان ، باعث بالا رفتن سرانه زیر بنای هر تخت در بیمارستان خواهد شد و لذا  اعمال وسواس در این محل برای رده های کنترلی ، همواره تعیین کننده کیفیت بهره وری در طراحی  خواهد بود .

 

 

C3-7 سایر عوامل تعیین کننده :

 

سایر ویژگی های مورد نظر طراحان بیمارستانی که در تعیین مشخصات فضاها در داخل بخشهای بستری بیماران در بیمارستانها موثر بوده و  معمولا  توسط کارفرما یا دستگاههای حاکمیتی ابلاغ میشوند ، به شرح زیر می باشد :

 

1.        اندازه و نوع تخت خواب بیمار ( مدل ؟ – چند شکن ؟ – امکانات؟ )

2.        اندازه و تعداد و نوع مبلمان اتاق بیمار

3.        راحتی و دنجی مورد انتظار برای بیمار و همراهان در فضای فیزیکی درون و برون اتاق

4.        خصوصی بودن + سطح کیفی و کمی سرویس توالت و حمام

5.        رعایت جوانب خاص مورد نیاز پیرامون تخت برای استفاده از ابزار پزشکی خاص

6.        میزان و کیفیت محل اختصاصی همراهان و ملاقات کنندگان بیمار ( نشستن – خوابیدن – ایستادن )

7.        رعایت طبیعت و اقلیم در محیط  ( در طراحی سایت پلان بخش و نیز تک تک اطاقها  )

8.        رعایت حریم ها و توجه به زیبایی شناسی برابر با فرهنگ بیمار در مراودات درون بخشی

9.        تهویه مناسب فصلی ( سرمایش و گرمایش )

10.     هوای تازه ( پاکی – تازگی – عاری از گرد و خاک – حجمی مناسب با اقلیم – رطوبت )

11.     تامین نور مورد نیاز ( عدم خیرگی درشب – عدم تغییر رنگ صورت بیمار – تنظیم شدت - موضع نور)

12.     نحوه ارتباط پرستار با بیمار و نوع کمی و کیفی خدمات وی

13.     توجه به روحیات بیمار در اتاق برای اجرای فعالیتهایش مثل محل خوردن غذا و محل نمازخواندن

14.     حفظ پرستیژ ملاقات کنندگان و سایر همراهان بیماردر مسیر رسیدن + توقف + بازگشت

15.     حفظ حریم محرمانگی برای هر بیمار در اطاقهای دو تخته و بیشتر برای رعایت خجالتی بودن بیمار

16.     عدم ایجاد محدودیت برای بیمار در داخل بخش برای دیدن ، قدم زدن ، دیده شدن 

 

 
 . . . .  ادامه دارد  . . . .

بهتر است مطالب را  save   نکنید ، چون دائمآ در حال  edit   نمودن و به روز کردن آنها هستیم

 در لحظه مورد نیازتان ، به روزشدهء آنها را مجددا و در همان لحظه میتوانید در این سایت مطالعه بفرمائید 


مطالب این مجموعه حاصل 22 سال تحقیق و تجربه شخصی مهندس محمد رضا اردلانی است که با زحمات 7 ساله  مهندس هدی اردلانی

ویرایش ، دسته بندی و تدوین شده است . هرگونه نقل مطالب این مجموعه بدون ذکر منبع  ، ضمن ظلم به پدید آورندگان این اثر ،

قطعآ نزد دست اندرکاران بیمارستانی کشور ،  نشانگر رذالت شخصیتی سارقین خواهد بود.
  کلیه فایل های جلد اول  (38بخش - 3فصل)  کتاب طراحی بیمارستان را در اینجا مشاهده بفرمائید
 

منبع : نویسندگان: مهندس محمدرضااردلانی+مهندس هدی اردلانی تاریخ : ۱۳۹۳/۱۲/۱۴ تعداد بازدیدکنندگان : 29707

مطالب مرتبط

برچسب ها

ارسال نظر

عنوان
متن
 
آمار بازدیدها

بازدید امروز : 1392
بازدید دیروز : 2457
بازدید این ماه : 82387
بازدید امسال : 317091
بازدید کل : 36684164

نظرسنجی

سوالی برای نظر سنجی وجود ندارد
نظرات سایرین  |  آرشیو نظرسنجی

کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه مهندس اردلانی می باشد.
طراحی سایت و بهینه سازی سایت هخامنش