50 مطلب آخر
بیو توریسم : ابلاغ ضوابط مراکز متقاضی توریسم درمانی

ضوابط مراکز پزشکی جهت پذیرش گردشگری سلامت از سوی دکتر محمد جهانگیری ، نماینده تام الاختیار وزیر بهداشت و درمان در امر گردشگری سلامت اعلام شد .

گزیده ای از این موارد بشرح زیر می باشد:

- دارا بودن گواهی نامه ارزشیابی حداقل درجه یک ، طی دوسال پیاپی (با احتساب سال اول بهره برداری )

- کسب کل امتیاز در محورهای (شاخص های کیفی بخش اورژانس  - بهداشت ونظافت - مدارک بزشکی واطلاع رسانی - کمیته های بیمارستانی -  شاخصهای کیفی فرم ب )

- اخذدرجه یک ممتاز در ارزشیابی بیمارستان دربخش ذیربط

- اخذ حداقل درجه یک در بخش های مراقبت ویژه شامل NICU,PICU,ICU,CCU در ارزشیابی بیمارستان  

 - وجود حداقل یک پرستار بالینی ( کارشناس وبالاتر)دارای گواهی نامه معتبر در زبان انگلیسی

- وجود هتل های دارای استاندارد مورد تأیید وزارت کشور  و سازمان ایرانگردی و جهانگردی در نزدیکترین فاصله با بیمارستان.

جهت رویت مابقی این اطلاعیه و به صورت کامل ٬ میتوانید بر روی کلمهء   ادامه متن  کلیک فرمائید :

تحلیل ما

متن کامل

شرایط و ضوابط مراکز پزشکی  پذیرش گردشگری سلامت اعلام شد

ضوابط مراکز پزشکی جهت پذیرش گردشگری سلامت از سوی دکتر محمد جهانگیری ،نماینده تام الاختیار وزیر بهداشت و درمان در امر گردشگری سلامت اعلام شد که متن کامل آن ضمن تایید دکتر سید موید علویان ،معاون سلامت وزیر، بشرح زیر می باشد:

 

شرایط و ضوابط مراکز پزشکی پذیرای گردشگر سلامت

 هدف : دستیابی کشور به موقعیت مطلوب در زمینه گردشگری سلامت در عرصه بین المللی براساس چشم انداز 20 ساله و قانون برنامه چهارم توسعه اجتماعی ، اقتصادی وسیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران

تعاریف :

گردشگری سلامت : مسافرت افراد ازکشوری به کشور دیگربه منظور دریافت خدمات پزشکی در بخش بستری یا سرپایی را گردشگری سلامت گویند.

انواع خدمات درمانی قابل ارایه به گردشگران سلامت :

 الف ) سرپایی : کلیه خدماتی که جهت check up تشخیص بیماری ، انجام امور پاراکلینیکی و درمان به بیماران درکمتر از 24 ساعت ارائه میشود.

 ب ) بستری : کلیه خدماتی که با بستری بیمار در مدتی بیش از 24 ساعت ارائه میگردد.

 شرایط مراکز پزشکی پذیرای گردشگر سلامت :

 1 ) شرایط عمومی :

1 – 1 ) دارا بودن پروانه های قانونی

2 – 1 ) دارا بودن گواهی نامه ارزشیابی حداقل درجه یک، طی دوسال پیاپی (با احتساب سال اول بهره برداری )

تبصره: کسب کل امتیاز در محورمای الف/ 2 ( شاخص های کیفی بخش اورژانس )، ب/ 9 ( بهداشت ونظافت)، ب/ 10 (مدارک بزشکی واطلاع رسانی )، ب / 11 ( کمیته های بیمارستانی ، و ب/ 17( شاخصهای کیفی ،فرم ب ،به غیر از بخش اورژانس) مندرج دردستورالعمل اصلاحیه ضوابط ارزشیابی ورتبه بندی بیمارستانها ،ابلاغیه مورخ 3 / 3 / 85 توسط بیمارستان

3 – 1 ) اخذدرجه یک ممتاز در ارزشیابی بیمارستان دربخش ذیربط

4 – 1 )اخذ حداقل درجه یک در بخش های مراقبت ویژه شامل NICU,PICU,ICU,CCU در ارزشیابی بیمارستان

2 )نیروی پرسنلی:

2 –الف)کادرتخصصئ.

1-حسن شهرت پزشکی بزشکان متخصص مربوطه به تائید معاونت درمان دانشگاه مربوطه

2- عدم وجود پرونده تخلفاتی

2 –ب) کادرعمومی( پرستاری):

1.رعایت ضوابط استاندارد بین المللی به ازاه هر تخت بستری دربخش ذیربط

2 . ارائه مراقبت های پرستاری بر مبنای استاندار دهای برستاری مدون موجود مورد تایید وزارت بهداشت در بخش ذیربط

3.ارائه روشهای پرستاری عمومی و تخصصی بر مبنای استانداردهای پرستاری مدون موجود مورد تایید وزارت بهداشت در بخش ذیربط

4.انجام مداخلات پرستاری تخصصی مورد تایید وزارت متبوع توسط پرستار بالینی دارای حد اقل مدرک کارشناسی.

5 . وجود حداقل یک پرستار بالینی ( کارشناس وبالاتر)دارای گواهی نامه معتبر در زبان انگلیسی

3 ) تجهیزات پزشکی:

وجود تجهیزات سالم وفعال مطابق استاندارد اعلام شده از طرف وزارت متبوع

4 ) شرایط جغرإفیایی :

1 – 4 )دسترسی آسان به امکانات جاده ای و ترابری هوایی مطلوب

2 – 4 )  وجود هتل های دارای استاندارد مورد نأیید وزارت کشو رو سازمان ایر انگردی و جهانگردی در نزدیکترین فاصله با بیمارستان.

 5 ) شرایط جانبی :

1 – 5 )  وجود مترجم مسلط به زبان انگلیسی ومتناسب با زبان بیمار برای راهنمایی درزمان پذیرش،بستری وسایرمراحل حضور بیمار دربیمارستان

2 – 5 ) امکان ارتباطات بین المللی برای بیمار ( تلفن و اینترنت)

3 – 5 ) وجود داروخانه ( 24 ساعته جهت تامین داروها و تجهیزات مورد نیاز بیماران در داخل بیمارستان

4 – 5 )وجود آشپزخانه مجهز با منو انتخاب غذا

5 – 5 ) وجود سیستم ثبت الکترونیک کلیه اطلاعات پرونده بیماران و ارسال ماهیانه اطلاعات بیماران به معاونت سلامت و درمان دانشگاه  طبق دستورالعمل های وزارت بهداشت

6 – 5 ) ثبت کیه مندرجات پرونده ها و گزارشهای پاراکلینیک وتحویل خلاصه پرونده طبق استانداردهای جهانی به زبان انگلیسی

7 – 5 ) داشتن بروشوروسایرمستندات الکترونیکی وغیر الکترونیکی جهت معرفی خدمات قابل ارائه در آن مرکز و تعیین هزینه خدمات در آن به زبان انگلیسی

8 – 5 )  داشتن وب سایت مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 6 ) ضوابط وب سایت مراکزپزشکی پذیرای گردشگر

1 – 6 ) اعلام ومعرفی وب سایت مرکز به دبیرخانه گرد شگری سلامت

2 – 6 ) معرفی تخصصهای پزشکی مورد تایید وزارت متبوع جهت پذیرش گردشگر سلامت و تشریح تفصیلی قابلیتهای درمانی هر کدام از آن تخصصها در آن مرکز

3 – 6 ) معرفی بزشکان متخصص مربوطه و ذکر سوابق آنها

4 – 6 )  تعیین میانگین مدت بستری برای هر کدام از فرآیندهای درمانی به تفکیک

5 – 6 ) تعیین تعرفه های درمانی برای هر کدام از فرآیندهای درمانی به نفکیک که به تایید وزارت متبوع رسیده باشد.

6 – 6 ) تعیین نحوه پرداخت هزینه ها برای گردشکر سلامت

7 – 6 )وجود فرمهای پذیرش بیمار و نیز ثبت سوابق ترخیص بیمار طبق فرم تهیه شده دروب سایت گرد شگری سلامت شامل مشخصات بیمار،مدت بستری،هزینه های پرداختی توسط بیماریه صورت بر خط ( online )

8 – 6 ) معرفی آژانسهای گردشگری طرف قرارداد با آن بیمارستان و اعلام مشخصات آن ها در فرم های مشخص

9 – 6 ) معرفی تسهیلات رفاهی آن مرکز پزشکی و هزینه هریک از آنها و امکان انتخاب نوع تسهیلات برای گردشگر سلامت

10 – 6 )  معرفی شرکت های بیمه ای طرف قرارداد دائم یبن المللی وغیره با آن مرکز درمانی و نحوه استفاده از بیمه توسط گرد شگر سلامت

11 – 6 ) تعیین فرآیند شکایت جهت اعلام عدم رضایت یا ناموفق بودن درمان توسط گرد شکر سلامت

12 – 6 ) وجود صفحه نظرسنجی از بیماران

13 – 6 ) وجود نقشه و تعیین محل جغرافیایی بیمارستان و نحوه دسترسی به آن

14 – 6 ) ارائه توضیحات ومعرفی جاذبه های گردشگری ایران و منطقه ای که بیمارستان در آن واقع شده است

15 – 6 ) امکان دسترسی و مشاوره بیمار باپرشک معالج ازطریق وب سایت

16 – 6 ) امکان انجام پیگیری های پس ازترخیص از طریق وب سایت

منبع : www.iec.hbi.ir/Health_Tourism

منبع : تاریخ : ۱۳۸۶/۸/۱۳ تعداد بازدیدکنندگان : 14877

مطالب مرتبط

برچسب ها

ارسال نظر

عنوان
متن
 
آمار بازدیدها

بازدید امروز : 233
بازدید دیروز : 2958
بازدید این ماه : 66022
بازدید امسال : 207222
بازدید کل : 36574295

نظرسنجی

سوالی برای نظر سنجی وجود ندارد
نظرات سایرین  |  آرشیو نظرسنجی

کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه مهندس اردلانی می باشد.
طراحی سایت و بهینه سازی سایت هخامنش