50 مطلب آخر
آیین نامه صنفی : ترکیب اعضاء کميته هاي بيمارستاني

 راه اندازی کمیته های بیمارستانی یکی از سیاست­های  موفق وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی برای ادارهء  بهتر و ارتقاء کیفی و کمی خدمات رسانی در مراکز درمانی  می­باشد .................

جهت آشنایی دست اندرکاران بیمارستانسازی با این موضوع مهم ،  اختصارآ   نام  این کمیته ها  و اعضاء موثر هر یک از  آنها بشرح ذیل  تقدیم میگردد: 

تحلیل ما

متن کامل

 

 

 

آشنايي با کميته هاي بيمارستاني

............................................................................................

 

 

کمیته بهداشت و کنترل عفونت بیمارستانی و لنژ:

این کمیته از مهمترین کمیته های بیمارستانی به شمار میرود و بایستی در همه بیمارستانها تشکیل گردد (قابل ادغام در کمیته اصلی یا سایر کمیته ها نمی باشد )

ترکیب اعضاء : 

  • یک نفر متخصص عفونی یا متخصص داخلی
  • پرستار کنترل عفونت
  • سرپرستار بخش عفونی یا داخلی
  • سرپرستار بخش جراحی
  • یکی از سرپرستاران بخشهای کودکان یا زنان و زایمان
  • رئیس یا یک نفر متخصص آزمایشگاه بالینی
  • کارشناس بهداشت محیط
  • نماینده واحد خدمات
  • نماینده رئیس بیمارستان
  • مسئول واحد لاندری
  • کارپرداز یا مسئول تدارکات بیمارستان

................................................................................................................. 

 

  کمیته دارو ، درمان و تجهیزات:  

ترکیب اعضاء :

  •  رئیس بیمارستان
  •   سه تا پنج نفر از متخصصین بیمارستان از رشته های مختلف
  •  داروساز مسئول داروخانه
  •  مدیر بیمارستان
  •  نماینده مدیر بیمارستان در تجهیزات
  •  رئیس آزمایشگاه و نماینده از آزمایشگاه در رابطه با انتقال خون
  •  یک نفر پرستار مطلع به انتخاب مدیر پرستاری
  •  مسئول تدارکات بیمارستان
  •   سرپرستار اتاق عمل بیمارستان

جلسات کمیته باید حداقل هر ماه یکبار تشکیل گردد .

................................................................................................................ 

 

کمیته رسیدگی به موارد مرگ و میر و عوارض بیمارستانی:  

ترکیب اعضاء ثابت :

  •     رئیس بیمارستان یا نماینده وی که باید پزشک باشد
  •   یک نفر متخصص آسیب شناسی
  •    یکی از پزشکان با سابقه و مجرب بیمارستان به انتخاب رئیس بیمارستان
  •     رئیس بخش بایگانی و مدارک پزشکی بیمارستان
  •  معاون آموزشی در بیمارستانهای آموزشی

ترکیب اعضاء متغیر :

  •     رئیس بخش مربوطه
  •     پزشک مسئول بیمار حسب مورد
  •     یک نفر پزشک متخصص کارشناس
  •     متخصص آزمایشگاه بالینی
  •      سایر افراد به تشخیص کمیته با حسب ضرورت

جلسات کمیته باید حداقل هر ماه یکبار تشکیل گردد .

................................................................................................................ 

 

کمیته تغذیه و رژیمهای درمانی:  

ترکیب اعضاء :

  •       مدیر بیمارستان یا نماینده تام الاختیار ایشان
  •       یک نفر از متخصصین داخلی ( ترجیحا با گرایش غدد مترشحه داخلی )
  •       سرپرست امور تغذیه (کارشناس تغذیه )
  •       کارشناس بهداشت محیط
  •       نماینده مطلع و تام الاختیار از دفتر پرستاری
  •       نماینده مطلع و تام الاختیاراز خدمات

اهداف و وظایف کمیته :

- نظارت بر حمل بهداشتی مواد غذایی و نگهداری این مواد به شیوه های بهداشتی در محلها و درجه حرارت مطمئن

-  نظارت مستمر بر نحوه تهیه ، آماده سازی ، طبخ ، نگهداری ، انتقال و توزیع وپذیرایی مواد غذایی در بیمارستان

-  آموزش کارکنان بخش تغذیه به منظور مراعات موازی بهداشت فردی ، بهداشت محیط ، مقررات غذایی و دستورالعمل بهداشت کار در آشپزخانه و سایر اماکن بیمارستان

-  نظارت بر تعویض به موقع وسایل پخت ، ظروف مستعمل و غیر بهداشتی

- تهیه و کنترل شناسنامه بهداشتی مشتمل بر گواهی صحت مزاج و عدم ابتلا به بیماریهای واگیر دار و مسری ، برای کلیه مامورین امور تغذیه بیمارستان و انجام ادواری آزمایشات ضروری برای تایید سلامت ایشان

جلسات کمیته باید حداقل هر 2 ماه یکبار تشکیل گردد .

 

............................................................................................................... 

 

کمیته ایمنی و ترویج زایمان طبیعی:

این کمیته در بیمارستانهایی که دارای بخشهای زنان ومامایی می باشند تشکیل می گردد .

ترکیب اعضاء :

  • رئیس بخش زنان و مامایی + یک نفر دیگر از متخصصین این رشته
  •  رئیس بخش کودکان و نوزادان + یک نفر دیگر از متخصصین این رشته
  •  یک نفر ماما
  •  یک نفر پرستار ترجیحا سرپرستار بخش زنان و مامایی 
  •   نماینده رئیس بیمارستان

جلسات کمیته باید حداقل هر ماه یکبار تشکیل گردد .

............................................................................................................... 

 

کمیته اسناد و مدارک پزشکی و تنظیم پرونده ها :

ترکیب اعضاء :

  •   نماینده رئیس بیمارستان
  •   سرپرست بخش آمار و مدارک پزشکی
  •   يک نفر پزشک شاغل در بیمارستان آشنا به موضوع
  •   نماینده مطلع از دفتر پرستاری
  •   نماینده مطلع از امور حسابداری و مالی بیمارستان
  •   یک نفر اپیدمیولوژیست یا کارشناس آمار حیاتی (در صورت امکان ) یا یک نفر از پزشکان متخصص بیمارستان به انتخاب رئیس بیمارستان

جلسات کمیته باید حداقل هر ماه یکبار تشکیل گردد .

............................................................................................................... 

 

کمیته اصلی مدیریت کیفی بیمارستان:  

اعضای این کمیته باید از کسانی انتخاب گردند که مسئولیتهای کلیدی بیمارستان را بر عهده داشته و در حل مشکلات طراحی و برنامه ریزی به صورت گروهی مهارت داشته باشند .

ترکیب اعضاء :

  •  ریاست بیمارستان
  •  سرپرست اورژانس
  •  دو نفر از روسای بخشها به انتخاب رئیس بیمارستان ترجیحا از متخصصین پیش کسوت
  •  مدیر بیمارستان ( در بخش خصوصی مسئول فنی )
  •   پرستار ارشد (مدیر پرستاری ) بیمارستان
  •  رئیس حسابداری
  •  یک یا دو نفر از افراد صاحبنظر در زمینه برنامه ریزی به انتخاب  رئیس بیمارستان
  •  یک نماینده از هر زیر کمیته مربوطه

جلسات حداقل هر دو ماه یکبار تشکیل گردد  .

 

................................................................................................................ 

 

کمیته نظارت و ارزشیابی درونی بیمارستان :

ترکیب اعضاء :

  •   ریاست بیمارستان به عنوان ریاست کمیته
  •   معاونت های آموزشی / پژوهشی در بیمارستانهای آموزشی
  •   مدیر بیمارستان
  •   مسئول فنی بیمارستان
  •   مدیر پرستاری بیمارستان
  •   سرپرست خدمات اداری بیمارستان
  •   رئیس حسابداری بیمارستان
  •   حداقل دو و حداکثر پنج نفر پزشک ترجیحا دارای تخصص های مختلف به انتخاب رئیس بیمارستان
  •   یک نفر از پرستاران ارشد و با تجربه بیمارستان
  •   یک نفر از پرسنل آزمایشگاه بالینی

جلسات کمیته باید حداقل هر ماه یکبار تشکیل گردد .

 

................................................................................................................. 

 

کمیته مراعات موازین شرعی در فعالیتهای بیمارستانی:

ترکیب اعضاء :

  •  نماینده ای از کمیته طرح انطباق در دانشگاه مربوطه
  • نماینده رئیس بیمارستان از بین پرسنل اداری و بیمارستانی
  •  نماینده انجمن اسلامی بیمارستان
  • یک نفر روحانی آشنا به امور بیمارستان به انتخاب رئیس بیمارستان
  • یکی از خواهران پزشک شاغل در بیمارستان به انتخاب رئیس
  • یکی از برادران پزشک شاغل در بیمارستان به انتخاب رئیس
  •  یک نفر پرستار به معرفی مدیر پرستاری بیمارستان

جلسات کمیته باید حداقل هر 2 ماه یکبار تشکیل گردد .

.................................................................................................................

 

کمیته اخلاق پزشکی:  

ترکیب اعضاء :

  •  نماینده رئیس دانشگاه مربوطه
  •  نماینده رئیس بیمارستان مربوطه
  •   یک نفر پزشک شاغل از افراد پیش کسوت
  •   یک نفر از پزشکان بازنشسته به انتخاب رئیس بیمارستان
  •  دو نفر از پزشکان خوشنام که به تعهد دینی و حسن اخلاق و حسن طبابت شهرت دارند با معرفی ریاست بیمارستان

  جلسات کمیته باید حداقل هر 2 ماه یکبار تشکیل گردد .

.........................................................................................................

 

منبع : تحریریه سایت بیمارستانسازی تاریخ : ۱۳۸۸/۸/۱۳ تعداد بازدیدکنندگان : 13589

مطالب مرتبط

برچسب ها

ارسال نظر

عنوان
متن
 
آمار بازدیدها

بازدید امروز : 3142
بازدید دیروز : 4200
بازدید این ماه : 26397
بازدید امسال : 621189
بازدید کل : 36095597

نظرسنجی

سوالی برای نظر سنجی وجود ندارد
نظرات سایرین  |  آرشیو نظرسنجی

کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه مهندس اردلانی می باشد.
طراحی سایت و بهینه سازی سایت هخامنش