50 مطلب آخر
آیین نامه صنفی : آخرین آئین نامه تاسیس-بهره برداری بيمارستان

یکی از مشکلات همیشگی مدیران  در کشور ما عدم دسترسی آسان به آمار و اطلاعات و آیین نامه های  تخصصی در حوزه های مختلف میباشد . آیین نامه های حوزهء درمان نیز از این مشکل مستثنی نبوده و علیرغم وجود آیین نامه ها و دستورالعملهای قانونی گوناگون نزد منابع رسمی ٬ امکان استفادهء کارشناسان غیر دولتی از آنها بسیار کم و محدود میباشد .

سایت تخصصی بیمارستان سازی در ایران قصد دارد به مرور بعضی از آیین نامه ها و دستورالعملها و قوانین اصلی و پایه در تحلیل و طراحی فضاهای درمانی را در اختیار عموم قرار دهد . در این قسمت    آخرین و جدیدترین آیین‌نامه نحوهء تاسیس و ادارهء بیمارستانها    تقدیم  میگردد . آیین نامه نحوهء تاسیس و ادارهء بیمارستانها تاکنون در سه مرحله در کشورمان تدوین و ابلاغ شده است ، اولین بار قبل از انقلاب (۱۳۵۵) بوده است و بار دوم در زمان وزارت دکتر مرندی (۱۳۷۳) و سومین و آخرین بار  در زمان وزارت دکتر پزشکیان (۱۳۸۳) که  هم اکنون نیز جاری میباشد . بنابراین لازم است در زمان ارجاع  به مفاد این آیین نامه ها به امضاء وزیر مربوطه جهت مشخص شدن زمان ابلاغ و تغییرات اعمال شده در آیین نامه دقت شود .

حالیه جهت رویت متن کامل آخرین آیین نامه  ٬ میتوانید بر روی کلمهء   ادامه متن  در کادر ذیل کلیک فرمائید : 

تحلیل ما

متن کامل

 

 

آئین نامه نحوه تاسیس وبهره برداری بيمارستانها

 

فصل اول- تعاريف: 

ماده 1- بيمارستان يك مؤسسه پزشكى است كه با استفاده از امكانات تشخيصى، درمانى، بهداشتى، آموزش و پژوهشى به منظور درمان و بهبودى بيماران سرپايى و بسترى بصورت شبانه روزى تأسيس مى‏گردد.

تبصره 1- بيمارستان عمومى يك واحد بهداشتى و درمانى است و بايد حداقل داراى چهار بخش بسترى (داخلى - جراحى عمومى - زنان و زايمان - اطفال) و بخشهاى آزمايشگاه، داروخانه، راديولوژى، و فوريت‏هاى پزشكى (اورژانس) و تغذيه كه همگى اجزاى لاينفك بيمارستان بوده كه طبق ضوابط و آيين‏نامه‏هاى مربوطه پروانه تأسيس و مسئول فنى جداگانه صادر خواهد گرديد.

تبصره 2- بيمارستان تك تخصصى يك واحد بهداشتى و درمانى است كه در يك رشته تخصصى يا فوق تخصصى پزشكى فعاليت خواهد نمود.

تبصره 3- مؤسسين يا هيئت مديره بيمارستان‏هاى عمومى موظف هستند حداقل 20% ظرفيت تخت‏هاى مصوب بيمارستان تحت مديريت خود را به بسترى كردن بيماران داخلى و اطفال اختصاص دهند.

تبصره 4- بيمارستانهاى عمومى موظفند در صورت نياز دانشگاه / دانشكده مربوطه 10% تختهاى مصوب را به بخش سوختگى و 10% به بخش روانپزشكى اختصاص دهند كه در اين صورت رعايت ضوابط مربوطه الزامى مى‏باشد.


 ماده 2- در اين آيين‏نامه به منظور اختصار به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى (وزارت) و به دانشگاه يا دانشكده علوم پزشكى و خدمات بهداشتى - درمانى (دانشگاه / دانشكده) و به كميسيون تشخيص امور پزشكى موضوع ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشكى، داروئى و مواد خوردنى و آشاميدنى مصوب سال 1334 (با اصلاحات بعدى) كميسيون قانونى و به پروانه‏هاى تأسيس و مسئول فنى (پروانه‏هاى قانونى) گفته مى‏شود.
 

 فصل دوم- شرايط تأسيس و بهره‏بردارى:

 ماده 3- اقدام به تأسيس هر نوع بيمارستان، منوط به كسب موافقت اصولى و اجازه تأسيس از وزارت مى‏باشد.

 ماده 4- اجازه تأسيس به كسانى داده مى‏شود كه صلاحيت آنها طبق ضوابط تعيين شده به تأييد كميسيون قانونى رسيده باشد.

 تبصره 1- هر فرد مى‏تواند حداكثر در دو مؤسسه پزشكى بعنوان مؤسس (يكى صورت حقيقى و يكى بصورت حقوقى) عضويت داشته باشد.

 تبصره 2- متقاضيان تأسيس بيمارستان بايد حداقل ده نفر بوده بطوريكه شش نفر از اعضاء مؤسس (نصف بعلاوه يك) از گروه پزشكى و پيراپزشكى از مقطع كاردانى به بالا كه سه نفر آنها مؤسسان واحدهاى پاراكلينيك (آزمايشگاه - داروخانه - راديولوژى) و بقيه از ساير افراد حقيقى يا حقوقى باشند.

 تبصره 3- دو سوم سهام‏داران بيمارستان بايستى از فارغ‏التحصيلان گروه پزشكى و پيراپزشكى باشند، ضمناً هر فرد مى‏تواند حداكثر در دو مؤسسه پزشكى سهام‏دار شود.

 ماده 5- شروع بكار، بهره‏بردارى و ادامه فعاليت بيمارستان عمومى و تخصصى منوط به راه‏اندازى بخش‏هاى مختلف بيمارستان و فوريت‏هاى پزشكى و بكارگيرى مسئولان فنى بيمارستان، مسئولان فنى بخش‏هاى پيراپزشكى و كاركنان پزشكى و پيراپزشكى جوياى كار براى تمام بخشهاى بيمارستانى پس از تصويب كميسيون قانونى و اخذ مجوزهاى لازم از واحدهاى ذيربط وزارت و با رعايت ضوابط قانونى و مقررات مندرج در اين آيين‏نامه مى‏باشد.

 تبصره - بيمارستانها بصورت شبانه روزى و با سه نوبت كارى اداره خواهند شد.

 ماده 6- صدور مجوز شروع بكار بيمارستانها منوط به معرفى مسئولان فنى و ساير افراد فنى واجد شرايط با مدارك دانشگاهى جهت كليه نوبتهاى كارى و براى تمامى بخشهاى بيمارستانى به معاونت درمان دانشگاه / دانشكده و تأييد صلاحيت توسط كميسيون قانونى مى‏باشد.

 تبصره: تمديد پروانه تأسيس و مسئولان فنى بر اساس قانون آموزش مداوم جامعه پزشكى كشور و ضوابط اعلام شده از سوى وزارت و نيز مفاد اين آيين‏نامه مى‏باشد.

 ماده 7- براى اخذ پروانه تأسيس (بهره‏بردارى) معرفى حداقل 50% كادر پزشكى و پيراپزشكى بعنوان مسئول فنى، پزشكان همكار و پيراپزشكان از دانش آموختگان گروه پزشكى و وابسته جوياى كار كه در مراكز دولتى، خصوصى، خيريه، نهادها و ارگانها هيچ نوع فعاليتى نداشته باشند براى تمامى نوبت‏هاى كارى ضرورى است.

 ماده 8- مسئولان پذيرش و بايگانى بيمارستانها بايستى از بين افراد جوياى كار رشته كارشناسى يا كاردانى مدارك پزشكى انتخاب و معرفى شوند (در صورت نبودن فارغ‏التحصيل رشته‏هاى فوق‏الذكر بكارگيرى افراد ساير رشته‏هاى گروه پزشكى جوياى كار نظير پرستارى بلامانع است)

 ماده 9- رعايت فعاليت حداكثر دو شيفت كارى براى كليه پزشكان (عمومى و تخصصى) و كادر پيراپزشكى كه در بيمارستان فعاليت مى‏كنند الزامى است و مجوز فعاليت همزمان براى دو محل در يك نوبت كارى براى افراد صادر نمى‏گردد، ضمناً يك پزشك حداكثر مى‏تواند با دو مؤسسه درمانى (اعم از بيمارستان - درمانگاه و...) همكارى داشته باشد.

 ماده 10- پزشكانى كه در بيمارستان فعاليت مى‏كنند (مسئولان فنى و پزشكان همكار) در همان نوبت كارى نمى‏توانند در مركز ديگرى فعاليت نمايند.

 ماده 11- رعايت مفاد آيين‏نامه اجرايى قانون اجازه تأسيس مطب در بكارگيرى پزشكان (عمومى و متخصص) بعنوان مسئول فنى و يا پزشك همكار از سوى مؤسس يا مؤسسان و مسئولان فنى بيمارستان الزامى است.

تبصره - اعضاى هيئت علمى تمام وقت جغرافيائى دانشگاه‏ها / دانشكده‏ها نمى‏توانند در بيمارستان‏ها، درمانگاه‏ها و ... غيرسازمانى خود فعاليت نمايند.

 فصل سوم- شرح وظايف مؤسسان:

 ماده 12- اهم وظايف مؤسسان به شرح ذيل مى‏باشد:

الف) رعايت كليه قوانين و مقررات و دستورالعمل‏هاى وزارت و فراهم نمودن زمينه لازم براى اجراى آنها.
ب) رعايت شئون پزشكى و ضوابط اسلامى، اخلاقى، و انسانى و آيين‏نامه قانون انطباق امور پزشكى با موازين شرع مقدس و كليه دستورالعمل‏هاى مربوطه مورد تأييد وزارت
ج) رعايت و اجراى نظريات و پيشنهادات مسئول فنى بيمارستان در امور پزشكى و فنى براساس ضوابط.
د) معرفى مسئولان فنى بيمارستان، مسئولان فنى بخش‏هاى پيراپزشكى (داروخانه، آزمايشگاه، راديولوژى و غيره) و كادر پيراپزشكى جوياى كار (با تأييد دانشگاه / دانشكده) براى تمام نوبت‏هاى فعال كارى و تمامى بخشهاى بيمارستان با رعايت فصل دوم مفاد همين آيين‏نامه.

تبصره 1- جهت اخذ موافقت اصولى براى داير نمودن واحدهاى پيراپزشكى كليه مؤسسان و مسئولان فنى جوياى كار واحدهاى ياد شده بايد از قبل آمادگى خود را براى همكارى با بيمارستان اعلام نموده باشند، لازم به تأكيد است كه كليه واحدهاى فوق‏الذكر جزء لاينفك بيمارستان بوده و حق نصب تابلو در خارج بيمارستان را نداشته و نبايد داراى ورودى مستقل خارج از بيمارستان باشد. اين واحدها نمى‏توانند از بيمارستان منفك و در خارج از آن كار كنند. حقوق مكتسبه براى ذينفعان منحصراً در بيمارستان قابليت اجرا دارد.

تبصره 2: افزايش بخشهاى بالينى و پاراكلينيك به غير از داروخانه، آزمايشگاه و راديولوژى منوط به اخذ مجوز جداگانه در چهار چوب نظام سطح‏بندى خدمات و ضوابط هر يك از آيين‏نامه‏هاى مربوطه بوده و جزو لاينفك بيمارستان محسوب مي گردد.

    ه) كنترل و مراقبت وضعيت ساختمانى، تأسيساتى و امور پشتيبانى بيمارستان.
    و) درخواست تعويض مسئول فنى با ذكر دليل و احراز آن توسط كميسيون قانونى.
    ز) برنامه‏ريزى و سازماندهى جهت جلب رضايت مراجعين و رعايت منشور حقوقى بيماران
    ح) معرفى يك نفر از مسئولان فنى سه نوبت كارى بعنوان رابط با دانشگاه / دانشكده مربوطه كه نامبرده ضمن انجام وظايف واحد مربوطه، عهده‏دار ايجاد هماهنگى لازم بين مسئولان فنى بيمارستان و دانشگاه / دانشكده ذيربط مى‏باشد.
    ط) تعهد كتبى مؤسسان مبنى بر همكارى با وزارت و دانشگاه / دانشكده ذيربط در هنگام بروز حوادث غيرمترقبه و يا اعلام نياز از طرف آنها
    ى) معرفى كتبى محل احداث بيمارستان در فاصله شش ماه بعد از موافقت اصولى، شروع به احداث بيمارستان در سال دوم بعد از موافقت اصولى و تكميل و تجهيز و راه‏اندازى آن به فاصله 18 ماه از اعلام محل بيمارستان براى بيمارستان‏هاى زير 50 تخت - تا 24 ماه براى بيمارستان‏هاى 50 تختخوابى و 48 ماه براى بيمارستان‏هاى يكصد تختخوابى

 تبصره - عدم پيشرفت فيزيكى و تجهيزاتى به ميزان 75% به تشخيص كميسيون قانونى در مدت قيد شده موجب ابطال موافقت اصولى خواهد شد. در مواردى كه پيشرفت پروژه بيشتر از 75% باشد حداكثر 6 ماه تا يكسال مهلت براى اتمام پروژه داده خواهد شد.

  
 فصل چهارم- شرح وظايف مسئولان فنى:


 ماده 13- اهم وظايف مسئولان فنى بيمارستان عبارتند از:

    الف) نظارت بر كليه امور فنى خدمات پزشكى و پيراپزشكى بيمارستان و پاسخگويى در ارتباط با اقدامات انجام شده مبتنى بر قوانين، مقررات و دستورالعمل هاى وزارت.
 تبصره - با توجه به ضرورت حضور و كنترل و نظارت مستمر مسئول فنى در نوبت كارى مربوطه، مسئولان فنى در زمان قبول مسئوليت فنى نبايستى در محل ديگرى (مطب، بيمارستان و...) اشتغال داشته باشند و پروانه مسئوليت فنى همزمان نيز صادر نمى‏گردد.
    ب) سرپرستى كليه بخشهاى بسترى، درمانگاه و فوريت‏هاى پزشكى (اورژانس)
    ج) كنترل و مراقبت وضعيت بهداشتى، درمانى، تجهيزات پزشكى و داروئى بيمارستان
    د) نظارت بر انتخاب، بكارگيرى و فعاليت نيروهاى انسانى واجد شرايط و صلاحيت براساس ضوابط مورد قبول وزارت براى قسمتهاى مختلف بيمارستان و نظارت بر فعاليتهاى آنان براساس مقررات موجود.
    ه) ايجاد هماهنگى لازم بين واحدها و بخش‏هاى مختلف بيمارستانى و تشكيل جلسات مربوطه براساس دستورالعمل‏هاى وزارت.
    و) نظارت بر حفظ شئون پزشكى و اجراى ضوابط انطباق امور پزشكى با موازين شرع مقدس و دستورالعمل‏هاى مربوطه.
    ز) جلوگيرى از اعمال پزشكى غير مجازيا بدون انديكاسيونهاى علمى.
    ح) رسيدگى به شكايات بيماران در امور فنى و پاسخگويى به انان و ساير مراجع ذيربط.
    ط) نظارت بر جمع آورى اطلاعات و آمار مربوط به ارائه خدمات، نحوه فعاليت بيمارستان و تهيه گزارش در صورت درخواست مراجع ذيربط براساس قوانين - مقررات و دستورالعملها.
    ى) كنترل و نظارت بر ارائه خدمات لازم به بيماران در تمام ساعات شبانه روز و ايام تعطيل با رعايت مقررات مصرح در اين آيين‏نامه.
    ك) كنترل و نظارت بر پذيرش موارد فوريتهاى پزشكى بدون پيش شرط و انجام خدمات درمانى لازم در مورد بيماران اورژانس و در صورت لزوم هماهنگى جهت اعزام بيمار به مراكز تخصصى واجد شرايط.
 تبصره - بخش فوريتهاى پزشكى بيمارستانها براساس تخصص هايى كه مجوز آنرا دريافت كرده بايستى امكانات، نيروهاى تخصصى و كادر پيراپزشكى مورد نياز را براى درمان بيماران اورژانسى بصورت 24 ساعته در اختيار داشته باشد و هيچ بيمار اورژانسى به مركز ديگر نبايستى انتقال داده شود مگر در شرايطى كه در حيطه تخصصى بيمارستان نبوده كه در اينصورت پس از انجام اقدامات اوليه درمانى مستقيماً و يا از طريق ستاد هدايت و اطلاع رسانى دانشگاه مربوط اقدام به اخذ پذيرش ميگردد.
    ل) نظارت بر گزارشدهى صحيح و به موقع مشخصات بيماران مبتلا به بيماريهاى واگير قابل گزارش، به مركز بهداشت شهرستان مربوطه.

 تبصره - فهرست بيماريهاى واگير قابل گزارش و چگونگى گزارشدهى توسط وزارت مشخص و اعلام مى‏شود.

    م) ارسال آمار كلى فعاليتهاى بيمارستان هر سه ماه يكبار به دانشگاه/ دانشكده مربوطه طبق فرم مخصوص كه از طرف وزارت در اختيار آنها قار مى‏گيرد.
    ن) نظارت بر پذيرش بيماران و رعايت تعرفه‏هاى مصوب دولت طبق ضوابط مربوطه.
    س) اعلام نواقص و تخلفات ارتكابى در نوبت‏هاى كارى بيمارستان از وظايف و دستورالعمل‏هاى مربوطه (از جمله اقدامات خلاف موازين اسلامى، قانون، شئون پزشكى و اخلاقى كادر پزشكى و پيراپزشكى) به مؤسس بيمارستان، وزارت، دانشگاه / دانشكده مربوطه، سازمان نظام پزشكى جمهورى اسلامى و ساير مراجع ذيربط)
    ش) ايجاد هماهنگى بين مسئولان فنى و نظارت بر عملكرد آنها.
    ض) شركت در جلسات هماهنگى تشكيل شده از طرف دانشگاه/دانشكده ذيربط.
    ف) مسئولان فنى بيمارستان مى‏توانند از مؤسسين بيمارستان نيز باشند و در هر حال هر فرد فقط مى‏تواند حداكثر مسئول فنى دو نوبت كارى در هر شبانه روز باشد.

 تبصره 1- هر يكى از مسئولين فنى در نوبت كارى خود مسئوليت آن قسمت از وظايف مربوط به خود را كه در ارتباط با فعاليتهاى جارى بيمارستان است بعهده خواهند داشت.
 تبصره 2- بيمارستان بايد داراى دفتر مخصوصى باشد و كليه مسئولان فنى موظفند همه روزه پس از پايان كار خود اقدامات انجام شده در بيمارستان را طبق ضوابط مربوطه يادداشت و يا مشكلات بوجود آمده را در آن ثبت، امضاء و مهمور به مهر نظام پزشكى نمايند.
 تبصره 3- در صورت عدم امكان حضور هر يك از مسئولان فنى بيمارستان به مدت حداكثر 3 ماه با موافقت دانشگاه/دانشكده مربوطه، مسئول فنى موقت (جانشين) مسئوليت‏هاى وى را بعهده خواهد گرفت و در صورت غيبت بيش از سه ماه در سال بايستى فرد ديگرى بعنوان مسئول فنى طبق ضوابط معرفى گردد.
 تبصره 4- نام و مشخصات بيماران اورژانس بايد در دفتر مخصوص ثبت و اسامى افراد فوت شده برحسب دستورالعملهاى وزارت با ذكر علت و زمانبندى تعيين شده به معاونت مربوطه دانشگاه/دانشكده گزارش شود.

 ماده 14: بيمارستانها بايد حداقل يك دستگاه آمبولانس براى تمام ساعت در اختيار داشته باشند.

 تبصره 1: آمبولانس بيمارستان صرفاً مجاز به انتقال يا جابجايى بيماران تحت درمان خود در موارد مورد نياز مى‏باشد.
 تبصره 2: مشخصات فنى، تجهيزات، ملزومات، و خدمه آمبولانس براساس ضوابط مركز مديريت حوادث و فوريتهاى پزشكى خواهد بود.
 

 فصل پنجم- شرايط ساختمان، تجهيزاتى و پرسنلى:

 ماده 15- ضوابط فنى، مساحت زمين و كليه فضاهاى فيزيكى بيمارستان از قبيل اورژانس، درمانگاه سرپايى، بخشهاى بسترى، اطاقهاى عمل، بخشهاى پاراكلينيكى و خدمات تشخيصى نقشه ساختمان و تأسيسات بيمارستان بايد منطبق با استانداردهاى وزارت و ضوابط خاص بيمارستانى و تحت نظارت دفتر فنى دانشگاه/دانشكده مربوطه باشد.

 تبصره 1- تأييديه نهايى وزارت مبنى بر انطباق اجراى ساختمان با نقشه مصوب اوليه جهت اخذ پروانه تأسيس و بهره‏بردارى الزامى است.
 تبصره 2- حداقل مساحت بناى قابل قبول به ازاى هر تخت بيمارستانى 50 متر مربع مى‏باشد.
 تبصره 3- حداقل و نوع تعداد تخت‏هاى بيمارستانى با توجه به نظر وزارت يا دانشگاه/دانشكده مربوطه براساس ضوابط تعيين شده (سطح بندى خدمات و...) خواهد بود ولى بهر حال نبايد از 32 تخت كمتر باشد.

 ماده 16- كليه قسمتهاى بيمارستان از جمله محوطه اتاق عمل، اتاق‏هاى بسترى، سالن انتظار، آزمايشگاه و داروخانه بايد داراى وسائل ايمنى از جمله: كپسول ضد حريق نصب شده در محل مناسب، دستگاه مشخص كننده دود (smoke Detector) باشد و كليه كاركنان آموزشهاى لازم در اين زمينه را ديده باشند بطوريكه در هر شيفت افراد آموزش ديده حضور داشته باشند.

 ماده 17- بيمارستان با توجه به بخش‏هاى مربوطه طبق ضوابط تعيين شده توسط وزارت بايد به تمام لوازم و تجهيزات فنى و ادارى مورد نياز منجمله سيستم برق اضطرارى مجهز باشد، استانداردهاى مربوط به تجهيزات فنى و ادارى طبق دستورالعمل‏هاى مربوطه خواهد بود.

 تبصره - بيمارستان بايستى داراى واحد مهندسى پزشكى بطور مستقل يا در قالب قرارداد همكارى به منظور نگهدارى و تعمير و كنترل كيفى دستگاه‏ها و ملزومات پزشكى باشد.

 ماده 18- نيروى انسانى و پرسنل فنى واجد شرايط مورد نياز بايد متناسب با نوع فعاليت بيمارستان بوده و طبق ضوابط تعيين شده توسط وزارت باشد.
 

 فصل ششم- مقررات بخش تغذيه

ماده 19- بخش تغذيه بيمارستان بايد داراى دو واحد مديريت خدمات غذايى و مشاوره تغذيه و رژيم درمانى باشد.

 ماده 20- واحد مديريت خدمات غذايى مسئول نظارت بر تهيه و توزيع غذا و بهداشت فضاى آشپزخانه و سالن‏هاى غذاخورى، و واحد مشاوره تغذيه و رژيم درمانى مسئول تكميل برگه‏هاى اطلاعات تغذيه‏اى بيماران جهت استفاده در پرونده درمانى، تنظيم رژيمهاى غذايى، و ارائه مشاوره تغذيه به بيماران در حين بسترى و قبل از ترخيص مى‏باشد.

 ماده 21- هر يك از دو واحد بخش تغذيه بايد داراى نيروى انسانى مستقل باشند.

 تبصره 1: براى واحد مشاوره تغذيه و رژيم درمانى به ازاء هر 50 تخت بيمارستانى، يك كارشناس تغذيه در نظر گرفته شود.
 تبصره 2: براى واحد مديريت خدمات غذايى با هر تعداد تخت بسترى يك نفر كارشناس تغذيه لازم و كافى مى‏باشد.
 تبصره 3: در بيمارستانهايى كه كمتر از 50 تخت دارند، مسئوليت هر دو واحد بخش تغذيه مى‏تواند بر عهده يك كارشناس تغذيه باشد.
 

 فصل هفتم- مقررات بهداشتى:

 ماده 22- مقررات بهداشتى به منظور كنترل عفونت در بيمارستان به شرح ذيل مى‏باشد:

    الف) هر بيمارستان بايد داراى يك كميته كنترل عفونت بيمارستان طبق ضوابط اعلامى وزارت باشد.

 تبصره: مسئوليت نظارت بر برنامه‏هاى كنترل عفونت بيمارستان از جمله عملكرد صحيح تجهيزات استريل كننده، آموزشهاى منظم و دوره‏اى پرسنل و عملكرد صحيح آن برعهده اين كميته است.

    ب) بيمارستها مكلفند براساس دستورالعمل كشورى كنترل عفونت كه توسط وزارت اعلام مى‏گردد، اقدام نمايند.
    ج) بيمارستانها بايستى وسايل محافظت فردى (Personal proteive Equipment) متناسب با بخش مربوطه فراهم نمايند.
    د) هر يك از بخشهاى داخلى، اطفال و عفونى بايستى داراى حداقل يك اتاق يك تخته تحت فشار منفى داراى يك پيش ورودى و داراى سرويس بهداشتى (توالت و دستشوئى) مستقل براى بسترى بيماران نيازمند به ايزوله تنفسى باشند.
    ه) بخش ICU بايد داراى اتاق پيش ورودى با دستشويى مناسب باشد.
    و) اتاقهاى ايزوله تنفسى و اتاق انجام برونكوسكوپى بايد تحت فشار منفى باشند و تهويه آنها ضمن مجهز بودن به فيلتر HEPA، تواناى تعويض هوا حدود 15-10 مرتبه در ساعت را داشته باشد.
    ز) اتاقهايس عمل بايد تحت فشار مثبت نسبت به فضاهاى بيرونى بوده و تهويه آنها 2-15 مرتبه در ساعت هوا را تعويض نمايد. در مسير جريان هوا بايد فيلترهاى اوليه براى گرد و غبار و فيلتر نهايى HEPA وجود داشته باشد.
    ح) كليه پرسنل بويژه قسمت خدمات بيمارستان بايستى برعليه هپاتيت B و ساير بيماريهايى كه واكسيناسيون بر عليه آنهارا وزارت ضرورى مى‏داند واكسينه شوند.
 

 فصل هشتم- مقررات بهداشت محيطى:

 ماده 23- مقررات بهداشتى كه بايد در بيمارستانها رعايت شود به شرح ذيل مى‏باشد:

    الف: درب اصلى بيمارستان بايستى از طريق يكى از خيابانهاى اصلى  و يا فرعى، قابل دسترسى براى تردد وسايل نقليه از جمله آمبولانس، ماشين‏هاى آتش نشانى و... و دور از هر نوع مراكز مزاحم و آلوده كننده باشد.
    ب: آب بيمارستان از شبكه‏هاى عمومى آب آشاميدنى تأمين شده يا داراى شبكه آب خصوصى با رعايت استانداردهاى آب آشاميدنى كشور باشد و همچنين داراى مخزن ذخيره آب به ميزان كافى باشد و كنترلهاى بهداشتى در مورد مخازن ذخيره آب صورت گيرد.
    ج) سيستم جمع‏آورى فاضلاب بيمارستان بايد سيستمى باشد كه سطوح، خاك، آبهاى سطحى و آبهاى زير زمينى را آلوده نكند، بند پايان و جوندگان به آن دسترسى نداشته باشد و متعفن و بد منظره نباشد با اولويت روشهاى زير:

1-         چنانچه شهردارى داراى سيستم جمع آورى، تصفيه و دفع فاضلاب در حال بهره‏بردارى و كارآمد باشد. دفع فاضلاب بيمارستان به سيستم همانند مشتركين فاضلاب عادى خواهد بود.
2-         در مورد شهرهائيكه داراى شبكه جمع‏آورى فاضلاب بوده و فاقد تصفيه خانه باشد اتصال فاضلاب بيمارستان به شكبه پس از استفاده از سپتيك تانك و ضد عفونى كامل پساب بلامانع است.
3-    

منبع : تاریخ : ۱۳۸۹/۹/۱۰ تعداد بازدیدکنندگان : 11847

مطالب مرتبط

برچسب ها

ارسال نظر

عنوان
متن
 
آمار بازدیدها

بازدید امروز : 1383
بازدید دیروز : 2457
بازدید این ماه : 82378
بازدید امسال : 317082
بازدید کل : 36684155

نظرسنجی

سوالی برای نظر سنجی وجود ندارد
نظرات سایرین  |  آرشیو نظرسنجی

کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه مهندس اردلانی می باشد.
طراحی سایت و بهینه سازی سایت هخامنش