50 مطلب آخر
آیین نامه صنفی : آئين نامه تأسيس مؤسسات پزشكي هسته اي

یکی از مشکلات همیشگی مدیران  در کشور ما عدم دسترسی آسان به آمار و اطلاعات و آیین نامه های  تخصصی در حوزه های مختلف میباشد . آیین نامه های حوزهء درمان نیز از این مشکل مستثنی نبوده و علیرغم وجود آیین نامه ها و دستورالعملهای قانونی گوناگون نزد منابع رسمی ٬ امکان استفادهء کارشناسان غیر دولتی از آنها بسیار کم و محدود میباشد .

سایت تخصصی بیمارستان سازی در ایران قصد دارد به مرور بعضی از آیین نامه ها و دستورالعملها و قوانین اصلی و پایه در تحلیل و طراحی فضاهای درمانی را در اختیار عموم قرار دهد . در این قسمت    آيين نامه تأسيس موسسات پزشکی هسته ای  بشرح ذیل تقدیم میگردد:

جهت رویت متن کامل این  قانون  ٬ میتوانید بر روی کلمهء   ادامه متن  در کادر ذیل کلیک فرمائید :

تحلیل ما

متن کامل

 آئين نامه تأسيس مؤسسات پزشكي هسته اي

-  تأسيس مراكـز پزشكـي هستـه اي منـوط به اخذ پروانه تأسيس از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي مي باشد .
-  کليه متقاضيان حقيقي وحقوقي مي توانند جهت اخذ پروانه موسسات پزشکي هسته اي اقدام نمايد. 
-  مؤسس و مسئول فني پزشكي  هسته اي مي تواند يك نفر ( شخص واحد ) باشد .
-   يك نفر متخصص مي تواند فقط يك پروانه تأسيس  مؤسسه پزشكي هسته اي را كسب نمايد .
-  هرگونه انتخاب نـام يا تعويض آن، تغيير مؤسس يا مسئولين فني و انتقال مكان مركز بايستي با اطلاع دانشگاه مربوطه انجام گيرد .
-  مسئوليت كليه امور مربوط به پزشكي هسته اي و حفاظت در برابر اشعه و ساير مسائل به عهده مسئول فني مي باشد .
-  تعيين مقدار ماده راديو اكتيو از وظايف مسئول فني مي باشد
.
.
پرسنل:
.
-  حضور مسئول فني در كليه ساعات فعاليت مؤسسه الزامي است .
-  در صورت غيبت مسئول فني معرفي  يك نفر جانشين  واجد شرايط از طرف مؤسس به دانشگاه مربوطه الزامي است .
-  در صورت غيبت بيش از سه ماه اخذ پروانه موقت به نام مسئول فني جديد با معرفي مؤسس ضروري است  و اعتبار آن يك سال خواهد بود و براي مازاد بر اين مدت لازم است برابر مقررات آئين نامه مجدداً اقدام به كسب پروانه تأسيس به نام مؤسس و مسئول فني جديد بنمايد .
-  مسئول فني مراكز پزشكي هسته اي يك نفر پزشك متخصص پزشكي هسته اي مي باشد .
-  رعايت حداقل فاصله بين مؤسسات پزشكي هسته اي در تهران 500 متر و در ساير شهرها 1000- 500 متر مي باشد .
-  شاخص جمعيتي در مورد شهر تهران در نظر گرفته نشده و در ساير شهرها به ازاي هر 40000 نفر يك مؤسسه  مي باشد .
-  مؤسس در صورتي كه نتواند در ساعات صبح جهت نظارت بر امور مؤسسه حضور داشته باشد مي تواند يك نفرپزشك را جهت تصدي مسئوليت فني مؤسسه در ساعات صبح معرفي نمايد .
-  در صورتي كه مؤسس يا مؤسسين قصد انحلال يا تعطيلي مركز را داشته باشند مراتب را با ذكر دلايل و مستندات موجه ، لازم است سه ماه قبل از اقدام به دانشگاه مربوطه گزارش نمايند .
- تا زماني كه به تشخيص و اعلام وزارت متبوع ، كارمندان فني پزشكي هسته اي به تعداد كافي تربيت نشده اند مراكز پزشكي  هسته اي مي توانند از دارندگان  مدرك تحصيلي كارشناس و يا كاردان رشته هاي راديولوژي ، راديوتراپي ، آزمايشگاه ، پرستاري  با تشخيص و آموزش، توسط مسئول فني استفاده نمايند .
- كارمندان حق دخل و تصرف در دستورات پزشك و دادن نسخه و تجويز دارو و اظهار نظر تشخيصي و درماني را ندارند .
.
.
تجهيزات 
.
 - حداقل تجهيزات مورد نياز در مراكز پزشكي هسته اي كه داراي قسمت هاي آزمايشات نگاره برداري ‘ درمان بيماران سرپايي هستند عبارتند از  : 
 • -  يك دستگاه  تصوير برداري ( اسكنر يا گاماكامرا ) 
 • - يك دستگاه اندازه گيري مواد راديو اكتيو
 • -   يك دستگاه گاماكانتر  
 • -  ردياب جهت كشف آلودگي
 • -  محل نگهداري مواد پسمان 
 • -  فيلم بج  جهت كليه كاركنان
 
فضاي فيزيكي
 
 
حداقل فضاي فيزيكي موردنياز 100 متر مربع و شامل قسمت هاي زير مي باشد  : 
 • - پذيرش
 • - اتاق انتظار ( مي بايستي اتاق انتظار بيماران تزريق شده و بيماران تزريق نشده مجزا باشد )
 • - اتاق نگاره برداري   
 • - قسمت خون گيري و تزريقات 
 • - اتاق آزمايشات  inventor
 • - محل نگهداري مواد راديواكتيو 
 •  جايگاه پسمانداري 
 • - اتاق معاينه
 • - سرويس هاي بهداشتي مجزا جهت بيماران تزريق شده  و بيماران  تزريق نشده
 • - حمام براي رفع آلودگي احتمالي پرسنل 
-  تهويه اتاق ها بويژه در قسمت نگهداري مواد راديو اكتيو بايد مجهز به هواكش هاي مناسب يا هود باشد .
-  كليه سطوح محل كار اعم از كف ها و ميزهاي آزمايش و محل نگهداري مواد راديو اكتيو از پوشش مناسب نظير مكالئوم ، سنگ يا استيل باشد
- فضاي مراكز پزشكي هسته اي بايد متناسب با تعداد دستگاه هاي پزشكي هسته اي و كاركنان شاغل اعم از اداري و فني باشد .
توضيح :از خريد يااجاره ساختمان جهت مرکز فوق قبل از تائيد کارشناسي خودداري به عمل آيد.
.
.
ايمني
.
- اتاق Hot lab   با آجرهاي 5 سانتي متري سربي جهت جلوگيري از نشت پرتو مواد راديو اكتيو ساخته شده باشد .
- جايگاه پسماند ها دور از دسترس بيماران و پرسنل باشد .
- گردش كار طوري پيش بيني گردد كه حداقل پرتو، بيماران و كاركنان را تحت تأثير قرار ندهد .
 
مراحل صدور مجوزهاي قانوني
 
الف ) مدارك مورد نياز جهت صدور موافقت اصولي
1-    ارائه تقاضا نامه كتبي مهر و امضاء شده متقاضي كه به امضاي معاونت محترم درمان و مديريت محترم  درمان رسيده باشد و در دفتردبيرخانه ثبت شده باشد .
2-     تكميل فرم هاي مربوطه ( پس از ارائه تقاضا نامه توسط واحد صدور پروانه ها به متقاضي تحويل داده مي شود )
3-     تصوير پروانه دائم و پروانه مطب معتبر شهر مورد نظر
4-     دانشنامه يا تسويه حساب صندوق رفاه دانشجويان
5-     نامه اعلام عدم نياز در ساعات غير اداري جهت شاغلين رسمي دواير دولتي
6-     گواهي عدم محكوميت انتظامي از سازمان نظام پزشكي
7-     گواهي عدم سوء پيشينه كيفري يا آخرين حكم كارگزيني جهت شاغلين رسمي دواير دولتي
8-     فتوكپي صفحه اول شناسنامه +  صفحه آخر در صورتي كه توضيح دارد
9-     ليست اسامي پيشنهادي جهت نام گذاري مؤسسه با مهر و امضاي متقاضي
10- استعلام از دو دانشگاه علوم پزشكي تهران و شهيد بهشتي در خصوص نداشتن تقاضا و مؤسسه در حوزه تحت نظارت    آنان ، در مورد متقاضي و غير تكراري بودن اسامي پيشنهادي
11- عكس 4 * 3  دوقطعه ( جهت گواهي عدم سوء پيشينه كيفري وگواهي عدم اعتياد )
12- ارائه تصوير يا شماره کد ملي
 
توضيح   :   در خصوص نامه هاي مورد اشاره در بندهاي و 7 و 10 و11 مكاتبه از طريق اين دانشگاه پس از ارائه ساير مدارك توسط متقاضي انجام مي پذيرد بديهي است پي گيري در مورد وصول پاسخ نامه هاي فوق به عهده متقاضي مي باشد  .
ب  )  پس از تكميل مدارك، پرونده به كميسيون قانوني ماده 20 وزارت متبوع ارسال مي گردد .
ج  )  پس از تائيد صلاحيت متقاضي توسط كميسيون قانوني ماده 20،  ارائه فرم تكميل شده قرارداد تأسيس + فيش بانكي
طبق دستورالعمل مربوطه ( مبلغ وشماره حساب از طريق کارشناسان واحد صدور پروانه به متقاضي اعلام خواهد گرديد).
د  )  صدور موافقت اصولي و ارسال آن به متقاضي
 
بديهي است فعاليت به منظور ارائه خدمات درماني با موافقت اصولي مجاز نمي باشد و ضروري است نسبت به اخذ مجوز بهره برداري و پروانه تأسيس و مسئولين فني اقدام گردد .
  
 
ه  )  مدارك مورد نياز جهت صدور پروانه هاي تأسيس و مسئولين فني
 
1- پيشنهاد مكان جهت احداث مركز به صورت كتبي ( با ذكر دقيق آدرس ، كروكي و تلفن تماس )  كه توسط متقاضي مهر و امضاء شده و ثبت دفتر دبيرخانه گرديده باشد .
2- در صورت تائيد شرايط اوليه ساختمان توسط كارشناسان مديريت درمان و بهداشت پرتوها مراتب به صورت كتبي به متقاضي جهت ارائـه نقشـه معمـاري سـاختمان با مقياس يك صدم و نام گذاري فضا براساس شرايط مندرج در ضوابط ساختماني اعلام مي گردد.
3- آماده سازي ساختمان و سرب كوبي اتاق اشعه براساس نقشه هاي تائيد شده و رهنمودهاي ارائه شده توسط گروه كارشناسي كه به صورت كتبي اعلام مي گردد .
4- معرفي مسئول فني جهت كليه ساعات فعاليت مركز ( مدارك مورد نياز مسئول فني در قسمت مدارك مسئول فني درج گرديده است  )
5- صورت اسامي كاركنان واجد شرايط ( كاردان يا كارشناس ) همراه با تصوير مدارك تحصيلي آنان با در نظر گرفتن طرح انطباق
6- صورت تجهيزات و دستگاه هاي موجود
7- آدرس دقيق و ساعت فعاليت مؤسسه
8- انعقاد قرار داد با سازمان انرژي اتمي و تهيه فيلم بج براي كاركنان
9- تصوير سند مالكيت و اجاره نامه معتبر ( داراي پلاك ثبتي ) محل مؤسسه
و  ) پس از تكميل مدارك ‘ ارسال پرونده به كميسيون قانوني ماده 20 وزارت متبوع
 
ز  )  پس از تائيد كميسيون جهت صدور مجوز بهره برداري ارائه فيش بانكي  :
 جهت هر يک از مسئولين فني طبق دستورالعمل مربوطه ( مبلغ وشماره حساب
 از طريق کارشناسان واحد صدور پروانه به متقاضي اعلام خواهد گرديد،مبلغ جهت تهران وساير شهرستان ها متفاوت مي باشد).
 
ح  )  صدور پروانه هاي تأسيس و مسئولين فني توسط وزارت متبوع و ارسال آن به معاونت درمان دانشگاه
 
ت  )  تحويل پروانه هاي صادره به مؤسس
 
مدارك مورد نياز جهت مسئولين فني
 
1-    تكميل فرم هاي مشخصات ، معرفي تقبل مسئوليت فني ( فرم ها از واحد صدور پروانه ها پس از معرفي مسئولين فني از طرف مؤسس به صورت كتبي تحويل مي گردد .
2-     تصوير پروانه دائم و پروانه مطب معتبر شهر مورد نظر
3-     تسويه حساب صندوق رفاه دانشجويان يا دانشنامه
4-     نامه عدم نياز در ساعات غير اداري جهت شاغلين رسمي دواير دولتي
5-     اصل گواهي عدم سوءپيشينه كيفري يا آخرين حكم كارگزيني جهت پزشكان استخدام رسمي دواير دولتي
6-     اصل گواهي عدم محكوميت انتظامي از سازمان نظام پزشكي
7-     فتوكپي صفحه اول شناسنامه +  صفحه آخر در صورت داشتن توضيح
8-     سه قطعه عكس  4 * 3
9-    ارائه تصوير يا شماره کد ملي
10-اصل گواهي عدم اعتياد
.
.
.
منبع : سایت علوم پزشکی مشهد

منبع : تاریخ : ۱۳۹۱/۴/۹ تعداد بازدیدکنندگان : 4896

مطالب مرتبط

برچسب ها

ارسال نظر

عنوان
متن
 
آمار بازدیدها

بازدید امروز : 4240
بازدید دیروز : 4231
بازدید این ماه : 91523
بازدید امسال : 232723
بازدید کل : 36599796

نظرسنجی

سوالی برای نظر سنجی وجود ندارد
نظرات سایرین  |  آرشیو نظرسنجی

کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه مهندس اردلانی می باشد.
طراحی سایت و بهینه سازی سایت هخامنش