50 مطلب آخر
خبرپرستاری : پرستاران : تدوين ناقص آييننامه هيئت امناء

. . . .  مركز تحول اداري وزارت بهداشت براي تدوين  آيين نامهء بيمارستانهاي هيئت امنائي آن را به يك شركت بيروني ارجاع داده به همين علت در تدوين آن نظرات كارشناسي تمام گروه‌هاي جامعه پزشكي و افراد با تجربه لحاظ نشده است و افرادي اين آيين نامه را تدوين كرده‌اند كه تجربه كار در امور سلامت را ندارند  . . . . متأسفانه نگاهي كه از قديم در سازمان مديريت و برنامه ريزي وجود داشت و هنوز هم باقيمانده آن در دستگاه‌هاي تصميم گير با اسم جديد وجود دارد مخالف افزايش تعداد كادر پرستاري و در محاسبات خود را طوري ارائه مي‌دهند كه گويي تعداد پرستار در كشور بيش از حد نياز هم هست كه سازمان نظام پرستاري اين نگاه غير كارشناسي را نمي‌پذيرد  . . . .

جهت رویت مابقی این مطلب ٬ میتوانید بر روی کلمهء   ادامه متن  کلیک فرمائید : 

تحلیل ما

متن کامل

کميسيون تطبيق آيين نامه هيات امنايي شدن بيمارستان ها را رد کرد

 
رئيس كل سازمان نظام پرستاري گفت: آيين نامه بيمارستان‌هاي هيئت امنايي با ارجاع آن از سوي وزارت بهداشت به يك شركت بيروني و بدون نظرخواهي از جامعه پرستاري به صورت يك جانبه تدوين شده است و بايد اصلاح شود.

 غضنفر ميرزابيگي افزود: سازمان نظام پرستاري اصل قانون هيئت امنايي شدن بيمارستان‌هاي منتخب وزارت بهداشت را قبول دارد. بر اساس اين قانون بايد حدود 50 بيمارستان دولتي منتخب به صورت هيئت امنايي در مي‌آمدند اما در تدوين آيين نامه اجرايي اين قانون نظر و خواسته‌هاي جامعه پرستاري، مامايي، مديريت بيمارستاني و ساير گروه‌ها به جز پزشكان در نظر گرفته نشده است و اجراي آن به نفع نظام سلامت كشور نيست.

 
وي ادامه داد: بر اساس اين آيين نامه مترون يا مسئول بخش پرستاري ديگر زير نظر رئيس بيمارستان نيست و بايد زير نظر معاون آموزش و سلامت بيمارستان كار كند و پرستاران نيز بايد زير نظر رئيس هر بخش كار كنند كه بايد عضو هيئت علمي دانشگاه باشد و پرستاراني كه دائم با بيماران سر و كار دارند بايد زير مجموعه افرادي باشند كه معمولاً در بيمارستان حضور ندارند و اين به نفع بيماران نيست.

 
وي گفت: مركز تحول اداري وزارت بهداشت براي تدوين اين آيين نامه آن را به يك شركت بيروني ارجاع دارد به همين علت در تدوين آن نظرات كارشناسي تمام گروه‌هاي جامعه پزشكي و افراد با تجربه لحاظ نشده است و افرادي اين آيين نامه را تدوين كرده‌اند كه تجربه كار در امور سلامت را ندارند.

براساس بند 24 ماده واحده قانون بودجه سال 88 کل کشور ، در هر دانشگاه علوم پزشکي ، حداقل يک بيمارستان بايد به شيوه هيات امنايي ، اداره شود .در زمان حاضر 18 بيمارستان به شيوه هيات امنايي ، در کشور ، اداره مي شود .

 
وي گفت:‌ در آيين نامه اي که کميسيون تطبيق رد کرده ، براي اعضاي هيات علمي و پزشکان در بيمارستان ها اختيارات گسترده تعريف کرده است که امکان دارد در تهران و شهر هاي بزرگ قابل اجرا شود اما در شهر هاي ديگر با مشکل مواجه مي شود .

 
وي با ابراز تاسف ازاينکه " گروهي که در مرکز تحول اداري ، آيين نامه هيات امنايي شدن بيمارستان ها را تدوين کرده اند ، از افراد جواني هستند که تجربه و مطالعه کافي ندارند" گفت: به همين علت پرستاران در اين آيين نامه ، دخيل داده نشده اند ، و انها در رده پايين چارت، قرار گرفته اند .

 
ميرزابيگي گفت: اين در حالي است که پرستاران رکن اساسي بيمارستان ها بشمار مي آيند . يک بيمارستان اگر بدون پزشک اداره شود تلفات نمي دهد . اين در حالي است که اگر بدون پرستار يک بيمارستان گردانده شود ، تلفات آن زياد مي شود .


" محمد شريفي مقدم " معاون پشتيباني سازمان نظام پرستاري نيز در اين نشست ، در توضيح ايين نامه تصويب نشده توسط کميسيون تطبيق، اظهارداشت :‌ چارت سازماني که براي بيمارستان هاي هيات امنايي تدوين شده است شامل معاونت خدمات ، معاونت آموزش و سلامت و معاونت برنامه ريزي و توسعه مي شود که دراين چارت پرستاري ، با واسطه ، به معاونت آموزش و سلامت ، متصل است.

 معاون سازمان نظام پرستاري گفت: در باز طراحي ساختار سازماني بيمارستان‌هاي منتخب هيئت امنايي در دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كه طي 5 كتاب بدون همكاري سازمان نظام پرستاري و بدون توجه به نظرات اين سازمان تدوين شده است، جايگاه پرستاري در بيمارستان‌هاي دولتي پايين مي‌آيد و نقش پرستاران كه 60 درصد كادر بيمارستان‌ها هستند و 80 درصد اوقات بيماران در بيمارستانها با آنها مي‌گذرد كمرنگ تر شده است.

 
وي گفت: در ساختار جديد مديريت پرستاري بيمارستان زير نظر رئيس بيمارستان حذف شده و 3 معاونت براي رئيس بيمارستان معرفي شده شامل معاونت آموزش و سلامت، معاونت خدمات و پشتيباني و معاونت برنامه ريزي و پرستاري در زير مجموعه معاونت آموزش و سلامت تعريف شده است.

شريفي مقدم گفت:‌ همچنين دراين نمودار دفتر پرستاري نيز حذف مي شود . اين در حالي است که در هيچ جاي دنيا ، نموداري براي بيمارستان نداريم که مدير پرستاري ، با واسطه ، زير نظر رييس بيمارستان قرار گيرد.

 

اجراي قانون تعرفه گذاري خدمات پرستاري ، دير شده است

 
" ميرزابيگي " رييس کل نظام پرستاري در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به قانون تعرفه گذاري خدمات پرستاري ، گفت: اين قانون هنوزاجرا نشده والبته اجراي آن هم دير شده است .

 
وي گفت: معاونت سلامت وزارت بهداشت ،‌براي اجرايي کردن قانون ياد شده ، تصميمات مختلف را از ما خواست تا اجرا کنيم که بازنگري شرح وظايف ، استاندارد سازي شرح وظايف از جمله آنها بود . وي ادامه داد :‌ما نيز هر چه که معاونت سلامت گفت‌، اجرا کرديم و حالا نوبت اجراي قانون است و بهانه اي وجود ندارد .

 
ميرزابيگي گفت: براي اجراي قانون تعرفه گذاري خدمات پرستاري ، کندي خاصي در معاونت سلامت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي ايجاد شده که بايد اصلاح شود .


وي اظهارداشت :‌ با تعرفه گذاري خدمات پرستاري ، هزينه هاي مردم نيز در نظام سلامت کاهش مي يابد .

 
وي در خصوص قانون ارتقا بهره وري نيروهاي باليني نظام سلامت ( قانون کاهش ساعت کار پرستاران ) نيز گفت:‌ اين قانون، نسبت به قانون تعرفه گذاري خدمات پرستاري، سرعت بشتري دارد و در اين راستا آيين نامه اش نيز تدوين شده و به کميسيون اجتماعي دولت رفته است .
وي با بيان اينکه منتظر نظر کميسيون اجتماعي دولت هستيم اظهار اميدواري کرد که آيين نامه ياد شده تصويب شود. استخدام پرستاري در قانون برنامه پنجم افزايش يابد

 
ميرزابيگي با اشاره به قانون برنامه چهارم که به وزارت بهداشت مجوز استخدام 14 هزار نفر را داده بود و پرستاران نيمي از اين تعداد را تشکيل مي دادند ابراز اميدواري کرد که اين موضوع ، در قانون برنامه پنجم ، نه تنها باقي بماند، بلکه استخدام پرستاران بيشتر شود .

ميرزابيگي گفت: براي اجراي اين قانون نيازمند افزايش استخدام كادر پرستاري و جذب نيروي بيشتر هستيم، در زمان حاضر مطابق قانون برنامه توسعه چهارم وزارت بهداشت سالانه 14 هزار نيرو استخدام مي‌كند كه حدود 50 درصد آنها پرستار هستند، خواسته ما اين است كه اين روند در قانون برنامه توسعه پنجم هم ادامه يابد و بلكه جذب پرستار براي اجرايي شدن قانون ارتقاي خدمات باليني بيشتر شود.

 
وي افزود: در صورتي كه نيروي پرستار كافي جذب نشود، تمام تلاش‌ها براي رسيدگي به مطالبات پرستاران و اجراي قوانين مناسب با مشكل مواجه مي‌شود و به هدف نهايي نمي‌رسد.

 
وي ادامه داد: مطابق استانداردهاي موجود بايد به ازاي هر تخت بيمارستاني 2 نفر كادر پرستاري داشته باشيم كه البته اين ميانگين است و براي تخت‌هاي ويژه تعداد كادر پرستاري بيشتر و براي تخت‌هاي عادي پرستار كمتري مورد نياز است در حالي كه اكنون به ازاي هر تخت بيمارستاني حدود 7/0 پرستار در كشور فعال هستند.


وي گفت: متأسفانه نگاهي كه از قديم در سازمان مديريت و برنامه ريزي وجود داشت و هنوز هم باقيمانده آن در دستگاه‌هاي تصميم گير با اسم جديد وجود دارد مخالف افزايش تعداد كادر پرستاري و در محاسبات خود را طوري ارائه مي‌دهند كه گويي تعداد پرستار در كشور بيش از حد نياز هم هست كه سازمان نظام پرستاري اين نگاه غير كارشناسي را نمي‌پذيرد. 

 

تفاهم نامه با آموزش و پرورش

 وي به تفاهم نامه اي بين سازمان نظام پرستاري و آموزش و پرورش اشاره کرد که براساس آن با توجه به تاثير گذاري وزارت آموزش و پرورش در گسترش فرهنگ سلامت و اهميت بحث سلامت در مدارس براي استفاده بهينه از توان جامعه پرستاري به امضا دو طرف رسيده است.

 
به گفته وي همکاري متقابل براي انجام طرح هاي آموزشي و پژوهشي در مورد بهداشت مدارس با سازمان نظام پرستاري و همکاري متقابل براي برگزاري برنامه هاي آموزشي درزمينه سلامت براي دانش آموزان ، اوليا ، معلمان و کارکنان از جمله بندهاي اين تفاهم نامه است .

 
وي همچنين به تدوين طرحي با عنوان " هديه سلامت " توسط نظام پرستاري ، اشاره کرد .طرحي که شامل بخش هاي مختلف است و در مکان هايي از جمله فرودگاه ها و مدارس قابل اجرا است .

 
به گفته ميرزابيگي براي ارتقاي سطح سلامت عموم دراين زمينه آموزش مصور که بخشي ازطرح ياد شده است، درجامعه آغاز شده است.

منبع : فارس + ايرنا 

منبع : تاریخ : ۱۳۸۸/۸/۲۵ تعداد بازدیدکنندگان : 5714

مطالب مرتبط

برچسب ها

ارسال نظر

عنوان
متن
 
آمار بازدیدها

بازدید امروز : 1658
بازدید دیروز : 3003
بازدید این ماه : 72488
بازدید امسال : 213688
بازدید کل : 36580761

نظرسنجی

سوالی برای نظر سنجی وجود ندارد
نظرات سایرین  |  آرشیو نظرسنجی

کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه مهندس اردلانی می باشد.
طراحی سایت و بهینه سازی سایت هخامنش