50 مطلب آخر
خبرپرستاری : برده‌داري نوين و حقوق پرستاران

رئيس كل سازمان نظام پرستاري گفت: هنوز در برخي بيمارستان‌هاي خصوصي برده‌داري نوين پرستاران با پرداخت حقوق‌هاي 150 تا 220 هزار توماني بدون بيمه، كارانه، ارائه فيش حقوقي و حتي وسايل حفاظتي در بخش‌هاي خطرناك مثل شيمي درماني وجود دارد    . . . . . .    به نظر مي‌رسد تعدادي از بيمارستان‌ها كه البته نبايد تعداد آنها زياد باشد و شايد در حد 5 درصد كل بيمارستانها باشند، هنوز حداقل حقوق كادر پرستاري را هم رعايت نمي‌كنند، بيشتر اين بيمارستانها البته در حاشيه شهرها و شهرك‌هاي اقماري هستند كه ديد مسئولان پنهان مانده‌اند    . . . . . .    سازمان نظام پرستاري اين موضوع را از طريق مراجع قانوني پيگيري مي‌كند و حتماً عليه اين مراكز به مراجع قضايي شكايت مي‌كند    . . . . . . . 

جهت رویت مابقی مطلب ٬ میتوانید بر روی کلمهء   ادامه متن  در کادر زیر کلیک فرمائید :   

تحلیل ما

متن کامل

برده‌داري نوين هنوز در برخي بيمارستان‌هاي خصوصي براي پرستاران وجود دارد 

رئيس كل سازمان نظام پرستاري گفت: هنوز در برخي بيمارستان‌هاي خصوصي برده‌داري نوين پرستاران با پرداخت حقوق‌هاي 150 تا 220 هزار توماني بدون بيمه، كارانه، ارائه فيش حقوقي و حتي وسايل حفاظتي در بخش‌هاي خطرناك مثل شيمي درماني وجود دارد.

غضنفر ميرزابيگي  افزود: طي بازديدي كه از چند بيمارستان خصوصي در مشهد داشتيم متوجه شديم كه تفكر سوء استفاده از پرستاران و كادر پرستاري هنوز در برخي از اين مراكز وجود دارد به نحوي كه مشاهده كرديم پرستاران در بخش هايي مثل شيمي درماني بدون گان، عينك و دستكش مجبور به كار در اين بخش‌ها مي‌شوند و خود پرستاران در اين بيمارستان‌ها در معرض عوارض بدخيم شيمي درماني هستند.

وي گفت: پرستاران و ساير كادر پرستاري مانند كاردانهاي اتاق عمل و هوشبري هنوز در برخي بيماستان‌هاي خصوصي مجبور مي‌شوند با حقوق 150 تا 220 هزار توماني در ماه و بدون دريافت هيچ گونه كارانه، مزايا و بدون بيمه كار كنند، در اين مراكز هيچ قرارداد و فيش حقوقي به اين كاركنان داده نمي‌شود تا به قول مديران اين بيمارستان‌ها مبادا اين پرستاران در جايي شكايت كنند و مدرك مستندي براي شكايت نداشته باشند.

ميرزابيگي ادامه داد: بنده با مدير عامل يكي از اين بيمارستان‌ها صحبت كردم و او در جواب بنده گفت كه شرايط همين است اگر نمي‌توانند از بيمارستان بروند و جاي ديگر كار كنند و به نظر مي رسد اين نوع بيمارستان‌هاي خصوصي از جوان بودن و كم تجربگي پرستاران و كادر پرستاري جوان و از ترس آنها از بيكاري سوء استفاده مي‌كنند.

وي گفت: تصور ما اين بود كه همه بيمارستان‌هاي خصوصي حداقل قانون كار را رعايت مي‌كنند اما به نظر مي‌رسد تعدادي از اين بيمارستان‌ها كه البته نبايد تعداد آنها زياد باشد و شايد در حد 5 درصد كل بيمارستانها باشند، هنوز حداقل حقوق كادر پرستاري را هم رعايت نمي‌كنند، بيشتر اين بيمارستانها البته در حاشيه شهرها و شهرك‌هاي اقماري هستند كه ديد مسئولان پنهان مانده‌اند.

رئيس كل سازمان نظام پرستاري افزود: سازمان نظام پرستاري اين موضوع را از طريق مراجع قانوني پيگيري مي‌كند و حتماً عليه اين مراكز به مراجع قضايي شكايت مي‌كند.

وي ادامه داد: سوء استفاده از پرستاران به بهانه مشكل بيكاري ديگر پذيرفتني نيست زيرا با توجه به استخدام 23 هزار پرستار در كشور ديگر مشكل بيكاري براي كادر پرستاري وجود ندارد و مديران چنين بيمارستان‌ها و مراكز درماني بايد بدانند كه ادامه اين روند در نهايت به ضرر خودشان تمام مي‌شود.

قانون كاهش ساعات كار پرستاران از دي ماه اجرايي شد 

رييس شوراي عالي نظام پرستاري اعلام كرد قانون ارتقا بهره وري نيروهاي باليني نظام سلامت از ابتداي دي ماه 89 به دانشگاه هاي علوم پزشكي سراسر كشور ابلاغ و اجرايي شد. بر اساس بند نخست اين قانون، ساعت كار پرستاران حداكثر تا 8 ساعت در هفته كاهش مي يابد.

 'شمس الدين شمس' افزود: بر اساس بند نخست قانون ارتقا بهره وري، ساعت كار پرستاران حداكثر تا 8 ساعت در هفته كاهش مي يابد.
وي افزود: در اجراي اين قانون كاهش ساعت كار پرستاران بر اساس 3 عنصر سختي كار ، شيفت كاري و سنوات خدمت ديده شده است.

شمس گفت: بر اساس سنوات خدمت، ميزان ساعات كاري شاغلان كادر پرستاري 1 تا 4 سال سابقه خدمت - يك ساعت، هشت سال سابقه - دو ساعت، 12 سال سابقه - سه ساعت، 16 سال - چهار ساعت و 16 سال به بالا پنج ساعت در هفته كم مي شود.

رييس شوراي عالي نظام پرستاري افزود: سختي كار در قانون مديريت خدمات كشوري به امتياز تبديل و محاسبه مي شود و بر اساس سختي كار به ازاي 8 تا 25 درصد 'نيم ساعت'، از 26 تا 50 درصد 'يك ساعت'، از 51 تا 75 درصد '5/1 ساعت' و 76 تا 100درصد '2 ساعت' از ميزان ساعات كاري شاغلان كادر پرستاري در هفته كم مي شود.

شمس افزود: بر اساس اين قانون پرستاراني كه به صورت شيفت در گردش فعاليت مي كنند از يك ساعت كسر ساعت در هفته براي كار در نوبت كاري هاي غير متعارف برخوردار مي شوند.

وي گفت: طبق اين قانون كاركنان باليني بیمارستانهاي رواني و سوختگي و كارشناسان امور رواني، مددياران و كاردرمانگران اين بیمارستانها، از دو ماه مرخصي در سال براي كار در محيط هاي غيرمتعارف برخوردار مي شوند كه اين مرخصي قابل خريد يا ذخيره نيست.

شمس، ضريب بخشيدن به ساعت كار در شب و ايام تعطيل را از ديگر بندهاي قانون ارتقا بهره وري عنوان كرد و افزود: با اجراي اين قانون ساعت كار كاركنان باليني در بخش هاي دولتي و غيردولتي در نوبت هاي شب و ايام تعطيل با ضريب 5/1 محاسبه مي شود.

رييس شوراي عالي نظام پرستاري با بيان اينكه قرار گرفتن پرستاران جزو مشاغل سخت و زيان آور از جمله بندهاي مهم اين قانون است، گفت: بر اساس اين قانون روش پرداخت حقوق و مزاياي شاغلان خدمت در بخش هاي دولتي و غيردولتي تركيبي از دو روش ثابت و مبتني بر عملكرد محاسبه مي شود.

وي گفت:در اين قانون كاهش ساعت كاري به صورت لايحه از سوي دولت با يك بند به مجلس ارايه شد و به همت كميسيون بهداشت و درمان مجلس و با موافقت دولت اين لايحه در پنج بند به قانون جامع و كاملي تبديل و اجرايي شده است.

شمس با بيان اينكه قانون ارتقا بهره وري نيروهاي باليني نظام سلامت به وزارت خانه بهداشت، رفاه و تامين اجتماعي، كار و امور اجتماعي، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان تأمين اجتماعي ابلاغ شده است، اظهارداشت: اين امر بيانگر اين است كه قانون ارتقا بهره وري پرستاران در تمامي بخش هاي كشور اجرا مي شود.

رييس شوراي عالي نظام پرستاري تاكيد كرد: استخدام 23 هزار پرستار، جبران كمبود نيرويي است كه از اجراي قانون ارتقا بهره وري در سيستم نظام پرستاري بوجود مي آيد، بنابراين دانشگاهها و مراكز درماني نمي توانند از اين سهميه استخدامي براي راه اندازي بخش ها يا بیمارستانهاي جديد بهره مند شوند.

شمس دستاوردهاي سازمان نظام پرستاري را موفقيت آميز برشمرد و گفت: پرستاران ما بي صبرانه منتظر اجراي دقيق و كامل قانون ارتقا بهره وري و تعرفه گذاري خدمات پرستاري هستند.

وي با تاكيد بر لزوم نظارت پرستاران بر اجراي قوانين مصوب پرستاري، افزود: سازمان نظام پرستاري به وظيفه خود عمل مي كند اما پرستاران نيز بايد به عنوان عضو ناظر بر اجراي دقيق، صحيح و كامل قوانين مصوب نظارت داشته باشند و در صورت مشاهده هر گونه اهمال در اجراي قانون يا نقض آن مراتب را به مراجع ذيربط اطلاع دهند.

منبع : فارس + ایرنا

منبع : تاریخ : ۱۳۸۹/۱۲/۱۴ تعداد بازدیدکنندگان : 5571

مطالب مرتبط

برچسب ها

ارسال نظر

عنوان
متن
 
آمار بازدیدها

بازدید امروز : 1124
بازدید دیروز : 2457
بازدید این ماه : 82119
بازدید امسال : 316823
بازدید کل : 36683896

نظرسنجی

سوالی برای نظر سنجی وجود ندارد
نظرات سایرین  |  آرشیو نظرسنجی

کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه مهندس اردلانی می باشد.
طراحی سایت و بهینه سازی سایت هخامنش