50 مطلب آخر
تخت اورژانس : دستور جديد ارتقاي اورژانسها + اجرای تریاژ

وزير بهداشت خواستار بازديد هر شب گروهي متشكل از رييس و هيات رييسه دانشگاه ها از بیمارستانهاي كشور شد     . . . . .    ارتقاي استادان باليني منوط به گزارش‌هاي مستند در خصوص حضور فعال آنان در اورژانس‌ها و مطرح شدن پرونده آنان در كميته‌هاي ترفيع  و ارتقاي ساليانه دستياران منوط به حضور فعال در اورژانس‌ها است    . . . . .    درتمام اورژانس‌هاي بیمارستاني با ورود سالانه بالاي 30 هزار بيمار بايد متخصص مقيم طب اورژانس حضور داشته باشد و در مواردي كه هنوز امكان اينكار فراهم نشده تخصص مربوطه تعيين و متخصصان بايد به صورت مقيم و 24 ساعت در اورژانس‌ها حضور داشته باشند    . . . . .    مسئوليت بيمار تا زمان انتقال به بیمارستان بعدي به عهده بیمارستان مبداء است   . . . . .  

تا پايان سال جاري همه دانشگاه هاي علوم پزشكي ترياژ را در اورژانس هاي خود راه اندازي كنند. راه اندازي ترياژ در اورژانس بيمارستان هاي كشور به شدت پيگيري مي شود    . . . . . .    شيوه ترياژ -رسيدگي به بيماران براساس طبقه بندي و بدحال بودن آنان - در همه اورژانس بيمارستان هاي كشور اجرايي مي شود    . . . . .  در اجراي شيوه ترياژ در اورژانس هاي كشور، كاركنان غير پزشك و پرستاران ويژه ترياژ در هر نوبت در اورژانس ها مستقر مي شوند و با طبقه بندي بيماران به هر يك از آنان، عدد 1 تا پنج را اختصاص مي دهند    . . . . .   بيماري كه در ترياژ، عدد 5 يا 4 را گرفته است به آن معني است كه وضعيت او فوري نيست و اين بيمار يك بيمار سرپايي تلقي مي شود. بيماران داراي عدد يك بايد به سرعت به اتاق احيا ارجاع داده شوند و بيماران داراي عدد دو نيز بايد فورا مورد ويزيت و معاينه قرار گيرند . بنابراين بيماراني كه داراي فوريت رسيدگي نيستند هنگام مراجعه به اورژانس ها در صورت شلوغ بودن اين مراكز بايد ساعت ها -حتي تا 5 ساعت- منتظر بمانند و اين امر نياز به فرهنگسازي دارد. اولويت رسيدگي به بيماران بدحال در همه جاي دنيا مرسوم است اما اين مساله هنوز در كشور ما چندان پذيرفته شده نيست و گاهي برخوردها و درگيري هايي از سوي بيمار يا همراهان بيمار با پرسنل پزشكي ايجاد مي شود.بطور مثال وضعيت بيماري كه دچار پيچ خوردگي پا يا بريدگي سطح پوست شده، چندان خطرناك نيست و اولويت رسيدگي در اورژانس با بيماران قلبي و مغزي يا مصدومان تصادف ها است   . . . . .

جهت رویت متن كامل اين خبرها  ٬ میتوانید بر روی کلمهء   ادامه متن  در كادر ذيل کلیک فرمائید : 

تحلیل ما

متن کامل

وزير بهداشت شيوه نامه ارتقاي اورژانس‌هاي بیمارستاني را ابلاغ كرد

وزير بهداشت،درمان و آموزش پزشكي در ابلاغيه جديد خود به دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كشور خواستار بازديد هر شب گروهي متشكل از رييس و هيات رييسه دانشگاه ها از بیمارستانهاي كشور شد.

مرضيه وحيد دستجردي' تصريح كرد:اين گروه بايد نظرات خود را به هيات رييسه دانشگاه مطرح و خلاصه گزارش هاي خود را پس از هر دوره بازديد در بازده‌هاي زماني سه ماهه به وزير بهداشت منعكس كنند.

وزير بهداشت در اين ابلاغيه به انتخاب رييس بیمارستان، مديران گروه و روساي بخش‌هاي  بیمارستاني با توجه به اهميت فرآيندهاي درماني و با در نظر گرفتن شناخت و تعهد آنان نسبت به اورژانس و از بين اعضاي هيات علمي تمام وقت جغرافيايي اشاره كرد.

وي در اين ابلاغيه تاكيد كرده است، ارتقاي استادان باليني منوط به گزارش‌هاي مستند در خصوص حضور فعال آنان در اورژانس‌ها باشد و مطرح شدن پرونده آنان در كميته‌هاي ترفيع منوط به اين حضور قرار گيرد و ارتقاي ساليانه دستياران و معرفي آنها به امتحان گواهينامه و دانشنامه نيز منوط به حضور فعال در اورژانس‌ها و تاييد دانشكده پزشكي براساس مستندات در اين مورد باشد.

وحيد دستجردي با اشاره به اينكه بيماراني كه از اورژانس بیمارستاني ترخيص مي‌شوند بايد با مسووليت متخصص مقيم و با همكاري دستيار ارشد ويزيت شده باشند، تاكيد كرد كه درتمام اورژانس‌هاي بیمارستاني با ورود سالانه بالاي 30 هزار بيمار بايد متخصص مقيم طب اورژانس حضور داشته باشد و در مواردي كه هنوز امكان اينكار فراهم نشده با نظر هيات رييسه دانشگاه تخصص مربوطه تعيين و متخصصان بايد به صورت مقيم و 24 ساعت در اورژانس‌ها حضور داشته باشند.

وزير بهداشت با درخواست از هيات رييسه دانشگاه‌ها مبني بر تأخير نداشتن در پرداخت كارانه فعاليت پرسنل در اورژانس‌ها، تصريح كرده است: براي تشويق حضور متخصصان مقيم اعم از هيات علمي يا غيرهيات علمي در ساعات عصر، شب و ايام تعطيل،جبران خدمات انجام شده توسط هيات رييسه دانشگاه به نحو مقتضي صورت گيرد.

وي با تاكيد بر اينكه اورژانس‌هاي بیمارستاني موظف به پذيرش تمامي بيماران مراجعه كننده هستند، اضافه كرد:در صورت لزوم به انتقال، اقدامات اوليه براي پايدارسازي بيمار در  بیمارستان مبداء انجام شده و سپس با هماهنگي ستاد هدايت و اطلاع‌رساني درمان به مركز درماني مورد نظر ارجاع شود. مسئوليت بيمار تا زمان انتقال به بیمارستان بعدي به عهده بیمارستان مبداء است.

ترياژ در همه اورژانس هاي كشور راه اندازي مي شود

رييس مركز مديريت حوادث و فوريت هاي پزشكي وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشكي گفت: شيوه ترياژ -رسيدگي به بيماران براساس طبقه بندي و بدحال بودن آنان - در همه اورژانس بيمارستان هاي كشور اجرايي مي شود.

'غلامرضا معصومي' با اشاره به اينكه ويزيت شدن در مطب و مراجعه به اورژانس با هم تفاوت دارد، افزود: مردم و بيماران بايد بپذيرند كه در اورژانس ها، اولويت رسيدگي با بيماران بدحال است و ترياژ نيز به اين معنا است كه رسيدگي به بيماران براساس ميزان بدحال بودن و نياز فوري براي رسيدگي به بيماران انجام مي شود.

وي اظهار داشت: در اجراي شيوه ترياژ در اورژانس هاي كشور، كاركنان غير پزشك و پرستاران ويژه ترياژ در هر نوبت در اورژانس ها مستقر مي شوند و با طبقه بندي بيماران به هر يك از آنان، عدد 1 تا پنج را اختصاص مي دهند.

رييس مركز مديريت حوادث و فوريت هاي پزشكي وزرات بهداشت خاطرنشان كرد بيماري كه در ترياژ، عدد 5 يا 4 را گرفته است به آن معني است كه وضعيت او فوري نيست و اين بيمار يك بيمار سرپايي تلقي مي شود.

معصومي گفت: بيماران داراي عدد يك بايد به سرعت به اتاق احيا ارجاع داده شوند و بيماران داراي عدد دو نيز بايد فورا مورد ويزيت و معاينه قرار گيرند.

وي افزود: بنابراين بيماراني كه داراي فوريت رسيدگي نيستند هنگام مراجعه به اورژانس ها در صورت شلوغ بودن اين مراكز بايد ساعت ها -حتي تا 5 ساعت- منتظر بمانند و اين امر نياز به فرهنگسازي دارد.

رييس مركز مديريت حوادث و فوريت هاي پزشكي وزرات بهداشت اظهار داشت: اولويت رسيدگي به بيماران بدحال در همه جاي دنيا مرسوم است اما اين مساله هنوز در كشور ما چندان پذيرفته شده نيست و گاهي برخوردها و درگيري هايي از سوي بيمار يا همراهان بيمار با پرسنل پزشكي ايجاد مي شود.

معصومي خاطرنشان كرد بطور مثال وضعيت بيماري كه دچار پيچ خوردگي پا يا بريدگي سطح پوست شده، چندان خطرناك نيست و اولويت رسيدگي در اورژانس با بيماران قلبي و مغزي يا مصدومان تصادف ها است.

به گفته وي، آموزش شيوه ترياژ و طبقه بندي بيماران براساس بدحال بودن آنان اكنون طي 9 كارگاه كشوري در دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي با حضور نمايندگان 18 دانشگاه علوم پزشكي كشور از جمله دانشگاه هاي كردستان، كرمانشاه، تبريز، مشهد، اصفهان، كرمان و شيراز در حال برگزاري است تا آنان آموزش هاي لازم را فراگيرند.

رييس مركز مديريت حوادث و فوريت هاي پزشكي وزرات بهداشت تاكيد كرد تا پايان سال جاري برنامه ريزي شده است تا همه دانشگاه هاي علوم پزشكي سراسر كشور اين آموزش ها را فراگيرند و ترياژ را در اورژانس هاي خود راه اندازي كنند.

معصومي با تاكيد براينكه وظيفه اصلي اورژانس، مراقبت از سلامت بيماران است، يادآور شد راه اندازي ترياژ در اورژانس بيمارستان هاي كشور به شدت پيگيري مي شود.

منبع : ایرنا

منبع : تاریخ : ۱۳۹۰/۷/۲۸ تعداد بازدیدکنندگان : 5476

مطالب مرتبط

برچسب ها

ارسال نظر

عنوان
متن
 
آمار بازدیدها

بازدید امروز : 1461
بازدید دیروز : 3003
بازدید این ماه : 72291
بازدید امسال : 213491
بازدید کل : 36580564

نظرسنجی

سوالی برای نظر سنجی وجود ندارد
نظرات سایرین  |  آرشیو نظرسنجی

کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه مهندس اردلانی می باشد.
طراحی سایت و بهینه سازی سایت هخامنش